สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (22 ม.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนา “เคล็ดลับความสำเร็จในธุรกิจอาหารในสถานการณ์โลกยุคใหม่ไร้พรมแดน” จัดโดย บจก.เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า และ บจก.เวิลด์ เคมีคอล กรุ๊ป ณ  โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน (22 ม.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมมอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2558 สถานีวิทยุ มก.จังหวัดเชียงใหม่
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมมอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ  ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการงานครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุ มก.เชียงใหม่ ณ สถานีวิทยุ มก.จังหวัดเชียงใหม่ (22 ม.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือเสวนาร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หัวข้อเรื่อง “ชาเมี่ยงในรอยอารยธรรมล้านนา” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สวทช.ภาคเหนือเสวนาร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หัวข้อเรื่อง “ชาเมี่ยงในรอยอารยธรรมล้านนา” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สวทช.ภาคเหนือ  ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการศูนย์หนังสือสัญจร ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๑  ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (19 – 24 ม.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ศวภ.1  กิจกรรมสนับสนุนการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer”  โคนมเพื่อนำเสนองานวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในการเลี้ยงโค  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (19ม.ค.58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนา “เคล็ดลับความสำเร็จในธุรกิจอาหารในสถานการณ์โลกยุคใหม่ไร้พรมแดน” จัดโดย บจก.เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า และ บจก.เวิลด์ เคมีคอล กรุ๊ป ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน (22 ม.ค.57)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมมอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้