สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ทต.ริมเหนือ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : กระบวนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีคุณภาพ ณ  หมู่ที่ 4 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (23 ก.ค. 57)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรมแถลงข่าว “สวทช.ภาคเหนือ กับบริการภาคเอกชน” กลไกส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนรวมทั้งการเชื่อมโยงภาคเอกชนกับนักวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ (30 ก.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรมแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากลีบดอกบัวหลวง (สวทช.ภาคเหนือ ร่วมสนับสนุนการวิจัย) จัดโดยบริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปิกุนิกุ ฟู้ด ครีเอชั่นส์ จำกัด ณ DITP เชียงใหม่ (29 ก.ค. 57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรมแถลงข่าว Application ท่องเที่ยวพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (สวทช.ภาคเหนือ ร่วมสนับสนุนการวิจัย) จัดโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ (28 ก.ค. 57)
สวทช.ภาคเหนือ จัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้าวแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี เพื่อยกระดับการปลูกข้าวแก่ชาวนาตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา” ณ เทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา โดยมีแกนนำเกษตรกร 17 หมู่บ้านและผู้บริหารเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม (21ก.ค.57)
18 ก.ค. 57 สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 “งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
สวทช.ภาคเหนือร่วมบันทึกการถ่ายทำรายการ “เพื่อนเกษตร” ตอนการใช้อาหารหมักจากเศษเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงโคขุน โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง7 มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดป้ายโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ณ สถานีวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จังหวัดพะเยา (9ก.ค.57)

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์

Featured

2014-07-31_1103

  หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ น.ส.ณัฐรดา แก้วชื่นชัย Email : natrada@nnr.nstda.or.th Tel : 053-226264 Fax : 053-226265

ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ : “สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน”

Featured

Every Idea Has A Material Solution_banner5.JPG

นิทรรศการ “สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน” When: 11 July – 28 September 2014 | 10.30 – 21.00 Where: Material ConneXion® Bangkok, TCDC พบกับ 8 ผลงานต้นแบบสร้างสรรค์ที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ ฝีมือผู้ประกอบการสิ่งทอจังหวัดเชียงใหม่ TCDC ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ จัดโครงการ “สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการสิ่งทอในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยี “นาโน” และนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและการประกวดผลงานต้นแบบ จนได้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 8 ผลงาน ได้แก่ รางวัลที่ 1 Continue reading

จดหมายเหตุ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีข้อมูล เอกสารที่มีคุณค่า  ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล การบริหาร และการดำเนินงาน ของ สวทช. ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ในการค้นคว้าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Continue reading

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ทต.ริมเหนือ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : กระบวนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีคุณภาพ ณ หมู่ที่ 4 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (23 ก.ค. 57)

สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรมแถลงข่าว “สวทช.ภาคเหนือ กับบริการภาคเอกชน” กลไกส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนรวมทั้งการเชื่อมโยงภาคเอกชนกับนักวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ (30 ก.ค.57)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรมแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากลีบดอกบัวหลวง (สวทช.ภาคเหนือ ร่วมสนับสนุนการวิจัย) จัดโดยบริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปิกุนิกุ ฟู้ด ครีเอชั่นส์ จำกัด ณ DITP เชียงใหม่ (29 ก.ค. 57)