สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก (28 พ.ย. – 2 ธ.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ต้อนรับ ผอ.วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมและหารือความร่วมมือในการพัฒนาโครงการค่ายวิทยาศาสตร์การอาหารแพร่ (26 พ.ย. 57)
สวทช. ภาคเหนือ ส่งมอบนิทรรศการชุดใหม่ (มอบองค์ความรู้สู่ชุมชนให้กับชาวตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม ) สำนักงาน เทศบาลตำบลริมสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ศวภ.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่1  ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่(28 พ.ย.58)
สวทช. ภาคเหนือ ส่งมอบนิทรรศการชุดใหม่ (มอบองค์ความรู้สู่ชุมชนให้กับชาวตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม ) สำนักงาน เทศบาลตำบลริมเหนือ  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณจันทรรัตน์  ปิยพัทธไชย์  ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งใหม่  และร่วมหารือแผนการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (27 พ.ย.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดเชียงใหม่  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (26 พ.ย.57)
สวทช. ภาคเหนือ ส่งมอบนิทรรศการชุดใหม่ (มอบองค์ความรู้สู่ชุมชนให้กับชาวตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม ) สำนักงาน เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมหารือแนวทาง/แผนการทำงานร่วมกันกับคณะทำงานเทศบาลตำบลแม่จัน   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน  อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย มา (25 พ.ย.57)
สวทช.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการขายแดนส่วนท้องถิ่น เมียนมา-ไทย ครั้งที่ 81 (TBC-81) ณ ห้องประชุมโรงแรมสานมุนอาข่า จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา (25 พ.ย.57)

สวทช.ภาคเหนือ ต้อนรับ ผอ.วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมและหารือความร่วมมือในการพัฒนาโครงการค่ายวิทยาศาสตร์การอาหารแพร่ (26 พ.ย. 57)

สวทช. ภาคเหนือ ส่งมอบนิทรรศการชุดใหม่ (มอบองค์ความรู้สู่ชุมชนให้กับชาวตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม ) สำนักงาน เทศบาลตำบลริมสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ศวภ.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่1 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่(28 พ.ย.58)

สวทช. ภาคเหนือ ส่งมอบนิทรรศการชุดใหม่ (มอบองค์ความรู้สู่ชุมชนให้กับชาวตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม ) สำนักงาน เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่