สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาและ ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการผลิตโคขุนดอกกคำใต้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (6มี.ค.58 ณ ห้องประชุมโรงเรียนถ้ำปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ Productivity ปี6 ประจำปี 2558  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ (6 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติการ : การยกระดับการผลิตโคมลอยให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ณ  โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จังหวัด เชียงใหม่ (6 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมประจำปี 2558  “From Friends to Family สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (27  ก.พ.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (NTFV) ครั้งที่ 2/2558 ณ รร.อิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ( 26 ก.พ. 58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมระดมความคิดแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดพะเยาด้วย วทน. จัดโดย วว. ณ จังหวัดพะเยา (3 มี.ค. 58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแนะนำบริการภาคเอกชนในงานสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จัดโดย วว. ณ จังหวัดพะเยา (3 มี.ค. 58)
สวทช.ภาคเหนือ และ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (23 ก.พ. 58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาและ ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการผลิตโคขุนดอกกคำใต้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (6มี.ค.58 ณ ห้องประชุมโรงเรียนถ้ำปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติการ : การยกระดับการผลิตโคมลอยให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จังหวัด เชียงใหม่ (6 มี.ค.58)

สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมประจำปี 2558 “From Friends to Family สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (27 ก.พ.58)