สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์  Nano Textile Consortium  ณ โรงแรมไอบิช จังหวัดเชียงใหม่ (22 พ.ค.58)
คณะกรรมการที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สวทช.ภาคเหนือ ร่วมหารือกับทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยร่วม : Matching Fund  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (21 พ.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมการติดตั้งและอบรมโปรแกรมบริหารจัดการคิวฯ ณ โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (20 พ.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร 2558 : THAIFEX-World of food ASIA 2015  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (20 พ.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมโครงการนำร่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปด้วย วทน ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (19 พ.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือร่วมกับผู้แทนจาก ทต.แม่จันและศูนย์ NID ประชุมหารือโครงการความร่วมมือ จัดทำระบบสารสนเทศบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สวทช.ภาคเหนือ (15 พ.ค. 58)
สวทช.ภาคเหนือ  ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 44 ปี สวท.เชียงใหม่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (15 พ.ค. 58)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย : วัสดุปูนซีเมนต์ผสมยางพาราสำหรับงานประติมากรรมปูนปั้น ณ ห้องประชุม สวทช.ภาคเหนือ (14 พ.ค. 58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์ Nano Textile Consortium ณ โรงแรมไอบิช จังหวัดเชียงใหม่ (22 พ.ค.58)

คณะกรรมการที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สวทช.ภาคเหนือ ร่วมหารือกับทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยร่วม : Matching Fund ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (21 พ.ค.58)