สวทช.ภาคเหนือ จัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้าวแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี เพื่อยกระดับการปลูกข้าวแก่ชาวนาตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา” ณ เทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา โดยมีแกนนำเกษตรกร 17 หมู่บ้านและผู้บริหารเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม (21ก.ค.57)
18 ก.ค. 57 สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 “งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
สวทช.ภาคเหนือร่วมบันทึกการถ่ายทำรายการ “เพื่อนเกษตร” ตอนการใช้อาหารหมักจากเศษเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงโคขุน โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง7 มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดป้ายโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ณ สถานีวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จังหวัดพะเยา (9ก.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรม “การสร้างผู้นำชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในชุมชน”  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา (10 ก.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและการผลิตทางด้านการเกษตร ระหว่าง ม.แม่โจ้ และศูนย์ NECTEC ณ สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ (9 ก.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมอบรม “การจัดทำ e-museum วัดเกตการาม”  ณ วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ (8 -9 ก.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรม “การสร้างผู้นำชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในชุมชน” ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ.เชียงใหม่ (9 ก.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรม “การสร้างผู้นำชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในชุมชน” ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคที่ 10 จ.ลำปาง(8 ก.ค.57)

ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ : “สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน”

Featured

Every Idea Has A Material Solution_banner5.JPG

นิทรรศการ “สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน” When: 11 July – 28 September 2014 | 10.30 – 21.00 Where: Material ConneXion® Bangkok, TCDC พบกับ 8 ผลงานต้นแบบสร้างสรรค์ที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ ฝีมือผู้ประกอบการสิ่งทอจังหวัดเชียงใหม่ TCDC ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ จัดโครงการ “สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการสิ่งทอในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยี “นาโน” และนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและการประกวดผลงานต้นแบบ จนได้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 8 ผลงาน ได้แก่ รางวัลที่ 1 Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ตอน ค่ายอุตสาหกรรมอาหารอาหาร

Featured

foodcamp copy

สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่อ ค่ายอุตสาหกรรมอาหารให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนบน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบในท้องถิ่น โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางอาหาร Continue reading

จดหมายเหตุ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีข้อมูล เอกสารที่มีคุณค่า  ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล การบริหาร และการดำเนินงาน ของ สวทช. ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ในการค้นคว้าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Continue reading

สวทช.ภาคเหนือ จัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้าวแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี เพื่อยกระดับการปลูกข้าวแก่ชาวนาตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา” ณ เทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา โดยมีแกนนำเกษตรกร 17 หมู่บ้านและผู้บริหารเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม (21ก.ค.57)

สวทช.ภาคเหนือร่วมบันทึกการถ่ายทำรายการ “เพื่อนเกษตร” ตอนการใช้อาหารหมักจากเศษเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงโคขุน โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง7 มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดป้ายโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ณ สถานีวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จังหวัดพะเยา (9ก.ค.57)