สวทช.ภาคเหนือ จัดพิธีทำบุญสำนักงานและพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร (21 เม.ย.57)
คุณสมศรี  พุทธานนท์  ที่ปรึกษาโครงการ iTAP สวทช.ภาคเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3  ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (9 เม.ย.57)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมแถลงข่าว “วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีปศุสัตว์” ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (9 เม.ย.57)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมโครงการประกวดการใช้เทคโนโลยีลดเผาระดับชุมชน ณ โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ (3 เม.ย.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมฟังการเสวนาภายในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2557 (NAC2014)  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี (31 มี.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอชุดเทคโนโลยีลดการเผา งานการประชุมวิชาการประจำปี 2557 (NAC2014)  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี (31 มี.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน ” ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2557″ ครั้งที่ 16 และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  (28 มี.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับ ผอ.สกว. ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงาน สวทช.ภาคเหนือ (27 มี.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับ ผอ.สกว. ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงาน สวทช.ภาคเหนือ (27 มี.ค.57)

ขอเชิญผู้ประกอบการสิ่งทอ เข้าร่วมโครงการ “อบรมการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี”

2557-03-28_0907

สวทช.ภาคเหนือ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ เข้าร่วมโครงการ “อบรมการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี” (วันและเวลาการจัดอบรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) Continue reading

โครงการฯ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2557

2014-03-10_1147

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการด าเนิน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the world), โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารไทย (Thailand Food Forward) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จากรัฐบาล เพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจบริการอาหารฮาลาลให้ มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยและตลาดมุสลิมในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลกและตลาดฮาลาล โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้

โครงการประกวดการใช้เทคโนโลยี ลดการเผา ระดับชุมชน | ข่าวดี! ประกาศเลื่อนการรับสมัครโครงการประกวดฯ

banner_smoke_rev2

ขอเชิญชุมชนที่สนใจแก้ไขปัญหาหมอกควันเข้าร่วมโครงการ ลดการเผา ระดับชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีลดการเผาจาก สวทช.ภาคเหนือ ฟรี “สร้างชุมชนให้ไร้ควัน ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ให้ปลอดภัย”