สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับผู้ประกอบการโครงการล้านนาคอลเลคชั่น ศึกษาดูงานศิลปกรรม : มอมกับวัฒนธรรมล้านนา ภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร/ วัดปราสาท/วัดบุพพาราม (20 ก.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับผู้ประกอบการโครงการล้านนาคอลเลคชั่น ศึกษาดูงานศิลปกรรม : มอมกับวัฒนธรรมล้านนา ภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร/ วัดปราสาท/วัดบุพพาราม (20 ก.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานชุดสมองกลเพื่อการเรียนรู้ GoGoBoard เพื่อการทำโครงงาน สำหรับคุณครู ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกล ( i-Tim) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (23 ก.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานชุดสมองกลเพื่อการเรียนรู้ GoGoBoard เพื่อการทำโครงงาน สำหรับคุณครู ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกล ( i-Tim) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (23 ก.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับผู้ประกอบการโครงการล้านนาคอลเลคชั่น ศึกษาดูงานศิลปกรรม : มอมกับวัฒนธรรมล้านนา ภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร/ วัดปราสาท/วัดบุพพาราม (20 ก.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมงานสุดยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นจี ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ (17 ก.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการ : งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (17 ก.ค.58)
คณะผู้บริหารและคณะทำงาน สวทช.ภาคเหนือ เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อชนบท สวทช.ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (15 ก.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องมอมกับวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเตรียมงาน UNESCO นานาชาติ ภายใต้โครงการล้านนาคอลเลคชั่น ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (14 ก.ค.58)

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจวัดและจำแนกกลิ่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

Featured

2015-06-18_1413

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจวัดและจำแนกกลิ่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร” วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร SME 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ >>รายละเอียด<<

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับผู้ประกอบการโครงการล้านนาคอลเลคชั่น ศึกษาดูงานศิลปกรรม : มอมกับวัฒนธรรมล้านนา ภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร/ วัดปราสาท/วัดบุพพาราม (20 ก.ค.58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับผู้ประกอบการโครงการล้านนาคอลเลคชั่น ศึกษาดูงานศิลปกรรม : มอมกับวัฒนธรรมล้านนา ภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร/ วัดปราสาท/วัดบุพพาราม (20 ก.ค.58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานชุดสมองกลเพื่อการเรียนรู้ GoGoBoard เพื่อการทำโครงงาน สำหรับคุณครู ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกล ( i-Tim) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (23 ก.ค.58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานชุดสมองกลเพื่อการเรียนรู้ GoGoBoard เพื่อการทำโครงงาน สำหรับคุณครู ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกล ( i-Tim) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (23 ก.ค.58)