สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการในโครงการ dSCIENCE ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง (10 เม.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานโครงการ สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ณ หมู่บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (9 – 11 เม.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานโครงการ สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ณ หมู่บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (9 – 11 เม.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ณ หมู่บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (9 เม.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรม และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ สวทช.ครั้งที่11 (NAC2015) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ( 30 มี.ค. – 2 เม.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนร่วมทำข่าว ชุมชนต้นแบบชนะเลิศ : เทคโนโลยีลดการเผาในชุมชน ณ บ้านวังป้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (27 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัด forum ระดมความคิดเห็นแนวทางสานต่องานวิจัยกระบวนการผลิตแก้วจืน เพื่อการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของล้านนา ในการประดับตกแต่งวัด (25 มีนาคม 2558)
สวทช.ภาคเหนือร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยให้ได้มาตรฐานการสั่งออก ณ จังหวัดเชียงราย (24 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดอบรม”การสร้างพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)ง่ายนิดเดียว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (20 มี.ค.58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานโครงการ สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ณ หมู่บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (9 – 11 เม.ย.58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานโครงการ สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ณ หมู่บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (9 – 11 เม.ย.58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ณ หมู่บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (9 เม.ย.58)