สวทช.ภาคเหนือ  ร่วมกิจกรรมการประเมินศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลขี้เหล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (28 ส.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ทต.ตำบลขี้เหล็ก และ กศน. ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงสาธิต : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากไส้เดือนดินท้องถิ่นครั้งที่ 2 (ขยายผล)  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (27 ส.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือจัดกิจกรรมอบรม:การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันกำแพง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมี ดร.บัญชา ทองมี (นักวิจัย) เป็นวิทยากร (25ส.ค.2557)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ทต.ตำบลขี้เหล็ก และ กศน. ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จัดกิจกรรมฝึอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากไส้เดือนดินท้องถิ่น  ณ บ้านนายวรรณชัย โถนาค ม.6  บ้านขี้เหล็กหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (20 ส.ค.57)
22 ส.ค. 57 สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมการผลิตและการใช้งานตะบันน้ำสำหรับชุมชน ให้กับชุมชนบ้านธรรมจาริก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สวทช.ภาคเหนือ การอบรมระบบแก็สซิไฟเออร์จากชีวมวลทดแทน LPG สำหรับโรงเรียนเครือข่าย จ.ลำปาง ที่ ม.ราชภัฏลำปาง (15 ส.ค. 57)
นางปิยะฉัตร  ใครัวานิช  เบอร์ทัน ผอ.สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะและร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (18 ส.ค.57)
สวทช. จัดแสดงบูทนิทรรศการ: หมู่บ้านนวัตกรรมนำความสุข  (Innovate Happiness Village) ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.เชียงใหม่  (14 ส.ค.57)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมคณะนักธุรกิจร่วมงาน The 2nd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation

Featured

2014-08-15_1045

Continue reading

จดหมายเหตุ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีข้อมูล เอกสารที่มีคุณค่า  ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล การบริหาร และการดำเนินงาน ของ สวทช. ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ในการค้นคว้าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Continue reading

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมการประเมินศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลขี้เหล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (28 ส.ค.57)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ทต.ตำบลขี้เหล็ก และ กศน. ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงสาธิต : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากไส้เดือนดินท้องถิ่นครั้งที่ 2 (ขยายผล) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (27 ส.ค.57)

สวทช.ภาคเหนือจัดกิจกรรมอบรม:การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันกำแพง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมี ดร.บัญชา ทองมี (นักวิจัย) เป็นวิทยากร (25ส.ค.2557)