สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์  นำคณะสื่อมวลชนร่วมทำข่าว  ชุมชนต้นแบบชนะเลิศ : เทคโนโลยีลดการเผาในชุมชน  ณ บ้านวังป้อง อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ (27 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัด forum ระดมความคิดเห็นแนวทางสานต่องานวิจัยกระบวนการผลิตแก้วจืน เพื่อการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของล้านนา ในการประดับตกแต่งวัด (25 มีนาคม 2558)
สวทช.ภาคเหนือร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยให้ได้มาตรฐานการสั่งออก ณ  จังหวัดเชียงราย (24 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดอบรม”การสร้างพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)ง่ายนิดเดียว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (20 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การทำแผนธุรกิจและสร้างแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร ณ โรงแรมโฟร์วิวส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (19 – 20 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับทีมนักวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมและลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งสถานีตรวจวัด Mixkey  ในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา (18 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัดโครงการฝึกอบรม  : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOM ในระดับอุตสาหกรรม  ณ อาคารศูนย์กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (17 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  : การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อผลิตเป็นอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (17 มี.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : เตาแก็สชีวมวลกรุห้องเผา ณ จังหวัดพิจิตร (16 – 17 มี.ค.58)

สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนร่วมทำข่าว ชุมชนต้นแบบชนะเลิศ : เทคโนโลยีลดการเผาในชุมชน ณ บ้านวังป้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (27 มี.ค.58)

สวทช.ภาคเหนือ จัด forum ระดมความคิดเห็นแนวทางสานต่องานวิจัยกระบวนการผลิตแก้วจืน เพื่อการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของล้านนา ในการประดับตกแต่งวัด (25 มีนาคม 2558)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดอบรม”การสร้างพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)ง่ายนิดเดียว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (20 มี.ค.58)