• งานประชุมประจำปี ๒๕๕๘ สวทช.ภาคเหนือ
  From Friends To Family

  สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

  Think
  Outside
  The box :)
 • 6F
  From Friend to Family
  Feel
  การเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมกับเทคโนโลยี
  Feed
  อาหารสัตว์ต้นทุนต่ำจากเศษวัสดุในท้องถิ่น
  Fuel
  การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน
  Food
  นวัตกรรมอาหารในภาคเหนือ
  Farm
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดการฟาร์ม
  Folk
  ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนา
 • food
 • fuel
 • farm
 • feed
 • folk

พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัล ผญาดีศรีล้านนา ในงานพบกับนิทรรศการของทั้งภาคเอกชน และการนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี