กำหนดการ



งานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ 2562

“วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

ในระหว่างวันที่ 08 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

08.30 – 9.30 น.ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน รับเอกสาร อาหารว่าง และชมนิทรรศการ
09.30 – 10.00 น.พิธีเปิดงานประชุมประจำปี
กล่าวต้อนรับ
โดย คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวรายงาน
โดย คุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่าย สวทช.ภาคเหนือ
กล่าวเปิดงานประชุมประจำปี /พิธีมอบรางวัล “ผญาดีศรีล้านนา”
/พิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.ภาคเหนือ/การมอบสัญญาอนุญาตใช้สิทธิงานวิจัยแก่บริษัทเอกชนผู้ซื้อสิทธิ
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ “BCG Model เพื่อการพัฒนาลานนา 4.0 อย่างยั่งยืน”
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
11.00 - 12.00 น.เสวนาแสดงวิสัยทัศน์และทิศทาง “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคเหนือ”
ผู้ร่วมเสวนา :
 คุณวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำหน้าที่ผู้บริหารงานวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO)
 คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
 คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 คุณสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 คุณวลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา
ผู้ดำเนินรายการ :
 คุณธเนศ ม่วงทอง เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
 คุณศิริพร ปานสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร สวทช.
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องที่ 1 ห้องราชพฤกษ์ 1
13.30 – 16.30 น.“เทคโนโลยีพร้อมใช้และกลไกความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปขยายผล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
การนำเสนอเทคโนโลยีพร้อมใช้
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและกลไกความร่วมมือกับ อปท.
โดย คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
 การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโค
โดย ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูกาแฟแบบผสมผสาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์กำจัดโรคและแมลง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดลำปาง
 เทคนิคการทำข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด การทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ห้องที่ 2 ห้องประชุมลีลาวดี 1
13.30 – 16.30 น.การบรรยายและเสวนาเรื่อง Biobank: ธนาคารพันธ์พืชโดยชุมชนเพื่อชุมชน
เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชน ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีการเก็บรักษาและรวบรวมพันธุ์โดยคลังธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank)
วิทยากร ได้แก่
 คลังธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank)
โดย คุณศิษเฎศ ทองสิมา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช.
 การพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
โดย คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 การเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การถ่ายทอดสู่ชุมชน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 การเก็บอนุรักษ์พันธุ์พืช การรวบรวมและผลิตเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ และการสร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชน
 คุณปิยะทัศน์ ทัศนิยม และ คุณสำลี บัวเงิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง
ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 คุณเบญจวรรณ ลีนิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 คุณลิขิต มณีสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนลัคกี้ซีดส์ อโกร ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย เชียงใหม่
ห้องที่ 3 ห้องประชุมลีลาวดี 2
13.30 – 16.30 น.Plant factory เทคโนโลยีโรงงานปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บริโภคมีสุขภาพปลอดภัยจากสารเคมี
ประเทศไทยเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยี Plant Factory มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชที่มีสารมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชในกลุ่มสมุนไพร ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่าง ๆ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต โดยเลือกใช้หลอดไฟ LED เป็นแหล่งกำเนิดของแสง โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ คือสามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านอัตราการผลิต และการใช้ทรัพยากรในการผลิต โดยสามารถเพิ่มคุณภาพของพืชเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต เช่น การเพิ่มวิตามิน สาต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดที่เป็นยารักษาโรค และคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ เช่น ผิวสัมผัส รสชาต และอายุหลังการเก็บเกี่ยวที่ยาวขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ เพราะจะเป็นการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการลดการใช้ทรัพยากรน้ำและธาตุอาหาร
วิทยากร ได้แก่
 คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรวังรี
 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี
หัวหน้าห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
 ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์
นักวิจัย ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
 ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ห้องที่ 4 ห้องประชุมฝ้ายคำ (A2)
13.30 – 16.30 น.“EV Core Technology”
ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก รวมถึงมีการใช้งานจริงในต่างประเทศมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จที่ทำให้ EV เป็นที่ยอมรับเป็นผลมาจากผู้ผลิตยานยนต์ค่ายใหญ่ที่ต่างพากันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันในตลาดซึ่งเป็นผลดีกับผู้บริโภค สวทช. จึงมุ่งสนับสนุนการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถใช้งาน EV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นทิศทางการพัฒนา EV ที่ความสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่เพียงมอเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ แต่ยังรวมถึงระบบควบคุมและจัดการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน
 อัพเดทสถานการณ์และอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกและประเทศไทย
โดย คุณณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร ที่ปรึกษาอาวุโส
โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
 Lightweight Technology Development & Trends
โดย ดร. ชินะ เพ็ญชาติ นักวิจัย หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
 แนวโน้มเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยานยนต์ไฟฟ้า
โดย คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ นักวิจัย ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กลุ่มงานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
 เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
โดย ดร. มานพ มาสมทบ นักวิจัย หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
 มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประจุไฟฟ้า
การติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า
โดย คุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
ผู้ดำเนินรายการ
โดย ดร.นิธิพล ตันสกุล ที่ปรึกษาอาวุโส
โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
ห้องที่ 5 ห้องประชุมบัวตอง (A3)
13.00 – 15.00 น.เสวนาเรื่อง “การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางจากสมุนไพรไทย”
เฉพาะผู้ที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมหารือ)
 “โอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย”
โดย คุณสุพินยา อุปลกะลิน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 “การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Green Extraction เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์”
โดย ดร.สุวัชชัย จรัสโสภณ นักวิจัย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 “เทคโนโลยี Nano-Encapsulation สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์”
โดย ดร.อุดม อัศวาภิรมย์ ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 “การทดสอบด้านคลินิกสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง”
โดย ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม ผู้จัดการ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.00 – 16.00 น.เวทีเสวนา “การจัดตั้ง สวทช. ภูมิภาค และบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนา ศักยภาพอุตสาหกรรมสมุนไพร, เครื่องสำอางและเวชสำอางในเขตพื้นที่ภาคเหนือ”
เฉพาะผู้ที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมหารือ)
โดย 1) ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2) คุณวลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3) ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
โดย คุณศิริพร ปานสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส (สวทช.)

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

ห้องที่ 1 ห้องประชุมพยอม (A1)
10.00 – 12.00 น.การบรรยายเรื่อง ลดความเสี่ยงการสูญเสียผลผลิตในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันด้วยเทคโนโลยีติดตามและควบคุมสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกร
แนวโน้มความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในโลกเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคงที่ การทำการเกษตรในอนาคตจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น รวมถึงการผลิตวัตถุดิบที่สะอาด ปราศจากสารเคมี รู้แหล่งผลิต รู้ชื่อเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม และรู้กระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหารนั้นมีคุณภาพและได้มาตรฐานช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตรของไทยอีกด้วย ดังนั้น สวทช. เห็นควรว่าภาคการเกษตรของไทยควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไร่ โดยสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการทำ Smart farm
 สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ
โดย ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์
นักวิจัย ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
 ระบบน้ำฟาร์มเปิด
โดย คุณเฉลิมชัย เอี่ยมสะอาด
ผู้จัดการ ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
 เกษตรกรรมแห่งอนาคต
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
อาจารย์ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13:00 - 16:00 น. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ และระบบน้ำฟาร์มเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. วินัย วิริยะอลงกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาไม้ผล
สาขาวิชาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องที่ 2 ห้องประชุมฝ้ายคำ (A2)
10.00 – 12.00 น.การเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจปิดวงจร คิด ทำ นำอย่างไร ให้สำเร็จ Towards A Better Tomorrow”
เศรษฐกิจหมุนเวียน (The Circular Economy) หนึ่งกลไกในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 - 2579) เพื่อสร้างการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน อุตสาหกรรมแต่ละประเภทให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำประเทศสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วิทยากร ได้แก่
 คุณสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 คุณอนุวัต เชื้อเย็น คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
ดำเนินรายการ
โดย คุณเกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

ห้องที่ 3 ห้องประชุมบัวตอง (A3)
10.00 – 12.00 น. สัมมนาเรื่อง ประสบการณ์การใช้รถยานยนต์ไฟฟ้า
รถยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์คู่ใจคันใหม่ เพราะประหยัดเงินค่าน้ำมันได้ถึง 45,000 บาทต่อปี (จากข้อมูลการวิจัยของ ยูโรเปี้ยน ไคลเมต ฟาวเดชั่น มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป เมื่อปี 2015) ทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และเพื่อเป็นการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สวทช. เป็นหนึ่งในแรงกำลังสำคัญในการร่วมเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนดังเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้
 Internal Combustion Engine Vehicles (ICE) VS Electric Vehicles (EV) รถยนต์สันดาปภายในปะทะรถยนต์ไฟฟ้าแบบหมัดต่อหมัด
โดย คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ นักวิจัย ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มงานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
 ประสบการณ์การใช้รถยานยนต์ไฟฟ้า
โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด
 มุมมองการใช้รถยานยนต์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
โดย คุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
 CMU Smart City-Clean Energy
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
คุณสรวิศ วณิชอนุกูล นักวิเคราะห์ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.


ห้องที่ 4 ห้องประชุมกาสะลอง (A4)
10.00 – 12.00 น. Cow to Cone : วิธีสร้างธุรกิจไอศกรีมให้เป็นตำนาน
ร่วมแชร์ประสบการณ์ของธุรกิจครอบครัว
(การสร้างธุรกิจ การสร้างอัตลักษณ์ และการปรับตัวทางธุรกิจ)
โดย คุณเดชนะ สิโรรส ผู้ประกอบการ ไอศกรีมกดกริ่ง นิมมานฯ ซอย 5
ห้องที่ 5 ห้องประชุมทองกวาว (A5)
10.00 – 12.00 น.การสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้ทุน 800,000” (ทุน Startup Voucher)
 รายละเอียดของทุน Startup Voucher
โดย คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
 ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับทุน
โดย แพทย์หญิงชุติมา ดุลมณี CEO บริษัท โอแคร์ ฮับ จำกัด
ห้องที่ 6 ห้องประชุมรสสุคนธ์ (B1)
10.00 – 12.00 น.การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการกลุ่ม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดข้าวก่ำดอยสะเก็ด” ของสมาคมการค้าเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา
เฉพาะผู้ที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมหารือ)
โดย ผศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ และ
ผศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Mini Workshop Show on Stage วันที่ 1 (8 ก.พ.)

Foyer เวทีหน้าห้องราชพฤกษ์
13.30 - 16.30 น.เวที Show and Share
(ค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.ภาคเหนือและแม่ฮ่องสอน ไอที วัลเล่ย์)
เวทีห้องนิทรรศการ 3
13.30 - 16.30 น.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนม/ไอศกรีมโยเกิร์ต
โดย Asst.Prof.Dr.Tri Indrarini Wirjantoro
และ รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Mini Workshop Show on Stage วันที่ 2 (9 ก.พ.)

Foyer เวทีหน้าห้องราชพฤกษ์
09.00 - 12.00 น.เวที Show and Share
(ค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.ภาคเหนือและแม่ฮ่องสอน ไอที วัลเล่ย์)
เวทีห้องนิทรรศการ 3
09.00 - 12.00 น.การแปรรูปข้าว (มูสลี่บาร์และน้ำข้าวกล้อง)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ


การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
โดย คุณวรณ์ ดอนชัย
มูลนิธิวัฒนเสรี


ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนม (MilkBomb สบู่น้ำนม โลชั่น)
โดย ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมจัดนิทรรศการค่ายวิทยาศาสตร์

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562ร่วมจัดนิทรรศการค่ายวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม