ID Name Organization sec_1_2sec_1_3sec_2_1sec_2_2sec_2_3sec_2_5sec_3_1sec_3_1_1sec_3_2sec_3_3sec_3_4sec_2_8sec_6_1
Sum
669
Sum
345
Sum
321
Sum
133
Sum
66
Sum
119
Sum
68
Sum
115
Sum
66
Sum
65
Sum
47
Sum
52
Sum
47
Sum
105
3นางสาวกัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรีหจก.กัญญ์ เฮิร์บ (ประเทศไทย)
4นายณัฐวุฒิ มะเทวินบริษัท อัลทิเมท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โพรไวเดอร์ จำกัด
5นางธัญญรัตน์ สนั่นพานิชคลินิกทันตกรรม ทูธ ทีธ
8ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
9นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
10นางสาวพิมพิชชารัณย์ พิมพ์ดาสวทช.
11Missชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12Dr.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ม.ราชภัฏเชียงใหม่
14นายบรรชร กล้าหาญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
15นางรุ่งทิพย์ กล้าหาญม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
16นางสาวอรทัย เเสงมณีจรัสวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีเชียงใหม่
18พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
20นางสาวนุชศิว ลุนศรีทองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
21นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
22(-ไม่ระบุ-)ขรรค์ชัย ดั้นเมฆมหาวิทยาลัยพะเยา
24นายชูเกียรติ เส็งคำภา
25นางเรืองศิริ เส็งคำภา
27นางยุพาพร รักศิลปกิจ
33นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
34นางสาวพิมพ์ลภัทร สายวุฒิกุลผู้ประสานงานให้ชุมชน
35นายจิรภัทร จะวะนะสมาคมการค้าผู้ประกอบการฯMiCT
37นายชนสรณ์ แซ่ท้าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
38Missปิยวัสน์ มุนินทรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
39ผศ.ดร มนตรี ปัญญาทองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40Missทิพาธร มาศจรูญองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
41MrThamm RAKRakthammthann School
42Mrวิริยะ. อาษากิจ อาษากิจหน่วยงานภาครัฐ(ทหาร)
43นส.นารา เศรษฐกรบ.ท่องเที่ยว
44นางสาวAtchara Janluangบริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด
46คุณสุเชาวน์ หอธรรมคุณ
47นางวงศ์วรรณรักษ์ นาคเคลือDowdeeshop
48ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
49รศ.ดร.โชค โสรัจกุลมหาวิทยาลัยพะเยา
50Dr.มธุรส ชัยหาญคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
51MrRacha MahakunthaBrain Mining
52นางสาวภคภรณ์ ก่อเกิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53น.ส.จุฑามาศ พิลาดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
54Mr.Prasit Chailungka
55นายนฤเบศร์ หนูใสเพ็ชรม.นอร์ท-เชียงใหม่
56นายเอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่งมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เเพร่ เฉลิมพระเกียรติ
57นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58นายภัทรพงษ์ กิจค้าเทศบาลตำบลแม่แรม
59นายอรุณ อุลัยเทศบาลตำบลแม่แรม
60นายเสกสรร สงจันทึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
61นางสาวพัสดากร สูงงามคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62Missสุดสวาท ชูประวัติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1
63คุณจิตรา ลักขณาพิทักษ์สมาคมที่ปรึกษาแห่งชาติNCNA
65รศ.ดร.ชาญ นันทพงษ์ถิ่นไทยงาม
67นางสาวประนอม ปัญโญมหาวิทยาลัยพายัพ
68นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัตน์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
71นายปิยะเชษฐ โอภาสชวลิตบจก. เกจิอินโฟ
72ดร.ดิลก เกียรติ์เลิศนภาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
75น.ส.ศิวรุณ จิรกุลศุภากรสิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่น่าน
78นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
79นายยุทธพงษ์ ปัญญาดาบริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
80ดร.อนุกุล บุญเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
81นางสาวณัฐนิช กิตยานุรักษ์หจก.ชรินทร์พรรณฟาร์ม
82นางเคลลี่ บุญเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
84นางsiri sriเอกชน
85น.ส.ishmar sarwarมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
86ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
87นายธีระวัฒน์ บุญถึงบริษัท อินโนพลาสซีเอ็ม จำกัด
88คุณสิริณัฐ ปิยะมิ่งผู้ประกอบการอิสระ
89คุณสุชาย ปิยะมิ่งผู้ประกอบการอิสระ
90นายวิเชียร บุญญสัมปทามหาวิทยาลัยพายัพ
92น.ส.กิตติยา ประวังแผนกมัธยมปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
93อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบทมหาวิทยาลัยแม่โจ้
94น.ส.วิลาวรรณ์ ทองเล็กโรงพยาบาลเทพปัญญา 2
95ดร.กัลย์ กัลยาณมิตรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
96นางสาวธิดารัตน์ โอภาสชวลิตบริษัท เกจิอินโฟ จำกัด
97นางสมศรี พุทธานนท์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
99Missดารณี สุวรรณดีเอสคอลเลคชั่น
100นางสาวเยาวเรศ กันทะสอนโรงพยาบาลเทพปัญญา 2
101นางพรรคริน อุดมวัฒนานันท์สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10
102นายประเสริฐ หาญเมืองใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
103อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
104Missสยุมพร ใจดีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
105นางสาวอนุวรรณ อร่ามเมฆสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
106นายนพดล ห้อธิวงค์สวทช.
107Missปภาวดี เนตรสุวรรณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
108นางสาวชณัทษิตา ชนะกิตติเดชาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
109ผศ.ดร รัตนาพร นรรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
110นางรุ่งนภา มโนปวิตรสวทช.
111นางสาวนริสา สมุทรสาครสวทช.ภาคเหนือ
112นางมุจลินทร์ ผลจันทร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
113ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พลสงครามมหาวิทยาลัยพายัพ
114นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
116นางสาวอภิวันท์ รอเสนาสวทช
117นางณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์สวทช
120นายอนุสรณ์ สัตย์พนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
121คุณอุกฤษฎ์ วังมงคลส.ว.ท.ช.
122ผศ.ดร จานุลักษณ์ ขนบดีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
123ผศเยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
124น.ส.ณัฐสิริกานต์ อุทธจักรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
126นางทินดา วิริยะปัญญากุล
129นายเชิดศักดิ์ ขาวงามมหาวิทยาลัยพายัพ
130Mrณรัฐนันทน์ รักษาทิพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
131นางภาวิณี จีปูคำLucus Elephant Village
132นางเขมรฐา การสมโชคTTRS / สวทช.
133นส.ศศิณัฐ บุญมาปะ
134Missเพ็ญสุดา ต้นเถา
135ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสิรฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
136Dr.Jiratchaya Duangburongสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
137นายปรัชญา สังข์สมบูรณ์บจก. พลัสสตรอง
138นายธีระ เมตตามนุษย์สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
139นายจักรพงษ์ นิมานะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
140นางสาวอังคณา จุติสิมามทร.ล้านนา
141นายกฤษณะ ธรรมวิมลWangree Health Factory Co.,Ltd.
142นางสาวดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
143นายอดิศักดิ์ การพึ่งตนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
144นางสาวปาลี บุญเสนอสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
146จ่าสิบเอกสันติ มูลวงค์สารวัตรกำนันตำบลเวียง อ พร้าว จ เชียงใหม่
147Missเรณู เก่งธีระปกรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
148นายธิติพันธ์ บุญมีบริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด
149น.ส.ชนิภา งามวืจืตวงศ์
150นายศุภกฤต สมมั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
151นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งามโรงเรียนน่านนคร
152อาจารย์เฉลิมชัย พิศิษฐ์วานิชมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
153Missกัญญาณัฐ สิทธิธรรม
154นายวันชัย จะมะโณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
156นายเอกภพ วงค์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
157นางสาวขวัญภิรมย์ สุขศรีมูลนิธิอุ่นใจ
158MissWimonrat PhottraithipChiang Mai Rajabhat University
160น.ส.สลิตา ซ้อนกันมหาวิทยาลัยแม่โจ้
161นางวราลี บุญญพิทักษ์สกุลมหาวิทยาลัยพายัพ
162น.ส.อ้อมหทัย ดีแท้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
163นางสาวชนม์วรินทร์ ธีรวิทย์ไพบุลย์
164ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
165นายชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
166นายนพดร ปัญญาจงถาวรสถาบันวิทยาการ สวทช.
167Mr.Suwat Pipatsirikul
168นายหนุ่ม สมบุญลาภองค์การบริหารส่นตำบลดอนแก้ว
172นายมณฑล รัตนพรมจีแอนด์อีฟู้ด
173นายครรชิต เงินคำคงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
174ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์ผกา คำอ่อนเทศบาลตำบลขี้เหล็ก
175นางวรรณา หลวงอินตา
176ดร.ปริญญา จันทรศรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
178นางจารุณี พุ่มพวงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
179นายมนตรี ฝั้นเต็มสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
180นายนพดล สรวงประดิษฐ์สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
181นายแสงสว่าง ใจกลางดุกเทศบาลตำบล
182นางศศิธร สรณถาวรกุลสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
183นายอังคาร กาฬปักษิณสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
184นายชรัฐ ตามไทสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
185นางสาววิชชุดา เอกพันธ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
187นายศักดิ์สิทธิ์ จ่าก่าซื้อ
188นายอณุศร พุ่มพวง
189นส.สรัลรัศมิ์ พลชัยศรีหจก.กัญญ์ เฮิร์บ (ประเทศไทย)
190นายวรณ์ ดอนชัยมูลนิธิวัฒนเสรี
193นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ดเทศบาลตําบลหัวดง
194นายธรรมนูญ พงษากุลองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน
195นางสาวกาญจนา ปฏิบัติสวทช.ส่วนกลาง iTAP
196นายศิริชัย กิตติวราพงศ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
197นางสาวปานทิพย์ ศิลาอ่อนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
198นายอาณัติ โพธิ์ภิขุสวทช
199นางสาวศิริวรรณ ขวัญอ่อนโรงเรียนสตรีศรีน่าน
200นางสาวศุภกัญญา สกุลไพสิฐสวทช.ส่วนกลาง
201นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
202นางสาวณิชมน ธรรมรักษ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
204นายสัมพัทธ์ นิ่มพิศาลโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
205นายสมจิตต์ ศิริชัยชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
206นางสุจิน เปี่ยมอริยธนโรงเรียนปัว
207นางสุรีย์รัตน์ นิ่มพิศาลโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
208นายกรชวัล เฌอมือโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
209นางสาวชฎาภรณ์ ท้าวกันทาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
210นายนิรันดร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริม
211นายสายัณห์นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ฉัตรแก้วอบต.วอแก้ว
212นางสาวบุศรินทร์ บุญเต็มสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
213นายเอกพงษ์ หลักแต่งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
214นายธงชัย ตั้งใจดีสวทช.
215นางสาวสิราวรรณ สุรินทร์รร.แม่จริม
216นางสาวทิพรัตน์ แคว้งใจโรงเรียนแม่จริม
217นางปวันรัตน์ วงศ์วรรณไพศาลสำนักงานนวัตกรรม
218นายชวลิต กอสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
219นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
220นางจันทร์จีรา อินต๊ะนนท์เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
221MissRapepat IndrabanthPrivate Researcher
222นายเมธี มาอินทร์ห้างหุ้นส่วนจำกัดมองดอยน่าน
223นางสาวสุปรียา ขัติวงค์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
224น.ส.ปราญชลี ชะอุ่มโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
225ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แกคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
226นายนพพร พัชรประกิติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
227นายธีรเทพ แบทู
228น.ส.ณิชา กาศลังกาสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
229นางรำมวล เดือนดาวสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
230นายธิษณิน อ่อนคำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
231นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุลเทศบาลตำบลแม่จัน
232นายวธัญญู เตชปุญยงศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
233นายธนากร เจริญรัตน์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
234ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
235ดร.อุดม อัศวาภิรมย์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
236ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤชศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
237ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
238ดร.สุวัชชัย จรัสโสภณศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
239นางสินิทธ์ วงศ์ธิดาธรโรงเรียนพานพิทยาคม
240นายอัจฉริยะ ชาญพิพัฒน์อบต.มะขามหลวง
241นายนิรันดร์ หลานคำอบต.มะขามหลวง
242นายเจริญ กันทะวงศ์อบต.มะขามหลวง
243นายธนวัฒน์ รอดขาวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
245MissJanthimar Homklobศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
246นางสาวอดิลัมพ์ จันทร์โนนม่วงเทศบาลตำบลบ้านแซว
247น.ส.ณัฐรดา ภาพีรนนท์
248นางสาวนิภาพร ยั่งยืน
249นางศรีภา สายซอโรงเรียนเมืองแพร่
250น.ส.อรพรรณ สีใจโรงเรียนเมืองแพร่ 79 หมู่2
251น.ส.อารียา ปั้นบัวโรงเรียนเมืองแพร่ 79 หมู่2
252นายเอนก มณีไสย์อบต.สบป้าด
253นางธีรยา นันตาโรงเรียนสตรีศรีน่าน
254นางอำไพ จิตอารีรร.สตรีศรีน่าน
255นางวิลาวัลย์ หล้าหลอดโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
256ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
257นางสาวช่อผกา อ้ายสุขโรงเรียนพานพิทยาคม
258นางสาวจีรวรรณ สมมะโนโรงเรียนพานพิทยาคม
259นางสาวกฤตชญา ต๊ะวิชัยโรงเรียนสตรีศรีน่าน
261ดร.วัชรี หาญเมืองใจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
262นางสาวกมลชนก ยอดแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่าน
263ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
264นางสาวสุกัญญา สุปันโรงเรียนสตรีศรีน่าน
265น.ส.รัศมิ์นภัสร์ เขื่อนจันทร์โรงเรียนสตรีสรีน่าน
266นางสาววินิตตา ลือชัยมหาวิทยาลัยพะเยา
267นางสาวชนากานต์ กุมภาพันธ์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
268นายวราพงษ์ บุญมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
270อ.ดร.อัจฉรา แกล้วกล้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
272นายวาริน สุทนต์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
273นายพรรณเชษฐ์ ตัณฑกิตติหสม.รัตนผล
274นายณัฐวัฒน์ คองประเสริฐบริษัท เจริญออโตเซลส์ จำกัด
275นางสาวพัชรีญา ส่งแสงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
276นางมัณฑนา จุ่มปีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
277นางสุมัทนา ปังประเสริฐสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
278นายวชิระ ชุ่มมงคลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
279นางอุไรพรรณ​ ปราง​อุดม​ทรัพย์​สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
280ร.ต.ต.มนตรี อริยวังโสองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
281นางสาวอังสินีย์ สุพรมเทศบาลเมืองลำพูน
282นางสาวธีราพรรณ์ จันทรมานนท์เทศบาลเมืองลำพูน
283ผศ.ดร ธัญญา ทะพิงค์แกคณะเทโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
284อาจารย์อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
285ดร.สิวลี รัตนปัญญาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
286ดร.อ้อมหทัย ดีแท้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
287ผศ.ดร กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
288นางสาวจารุวรรณ สอดสีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
290นายธนัช เมฆประโยชน์-
292นางสาวชูจิต ทองย้อยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
293นางสาวชูศรี พูลศิริสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
294นายชัยรัตน์ ทองใบองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
295นายประพจน์ บุญทับทิมองค์การบริการส่วนตำบลร่องเคาะ
296นายทักษิณ มณีวรรณเทศบาลตำบลตลาดขวัญ
297นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
298นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดีกองส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
299นายชัยณรงค์ ติ๊บประใจองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
300นายสุเวช ภูมิรัตน์สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ
301นายเทพ เชียงแก้วอบต.เสริมขวา
302นางสาวชุลีพร สดสุภาอบต.เสริมขวา
305นายศุภณัฐ ยาสมุทร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
307นายสาธิต ปิยนลินมาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
310น.ส.วิมล โชติวชิราร้านกังหันหมุนๆเชียงใหม่
311MissChanram Boonmaมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
312MrKhamphan BoonmaKhumphan Farmstay.
313นายสรวิศ เปรมมณี
314นางเรไร รักศิลปกิจศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1
315นายดวงเด่น ศรีบุรี
316Missนางสาววิิจิตตรา ปาละกุล
317คุณกีรติกานต์ เตชาวัฒนากูลRainbow Dream Group
318นางสาวจันทรา แซ่ลิ่วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
319น.ส.วาสยา ขาวงามโรงเรียนสองพิทยาคม
321นาย ถาวร ถาวร สุภาวงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
322นาย ประเสริฐคำออน คำออนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
323นายหัส​พล​ จ​ง​วิไล​โมเลกุล​พั​น​ธ​ุ​์​พ​ื​ช​
327Mr.Viriya asakit อาษากิจสิ่อสิงพิมพ
328นายพิทักษ์ พุทธวรชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
329นางนภา ขันสุภาสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
330นส.อัญชลี เทียมคีรีมหาวิทยาลัยพะเยา
331นายพิเชษฐ์ ชุ่มใจแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
332นายนาย ถาวร ยอดแก้ว
333นายสมยอด พัฒนสมสิทธิ์
335นายธีรสิทธิ์ สุริยา
336นายสมชาติ ชูวิทย์มูลนิธิวัฒนเสรี
337นายประกาศิต ยูวะเวสสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
338นายศุภวัฒน์ จอมจันทร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
339นายกีรติ วงศ์ไวศยวรรณสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
341นางพิมลวรรณ อ๊อดสวัสดิ์หจก.โอมเฮิร์บ
342นายสันติสุข วีรพันธุ์The Planet Power co.,ltd.
351นางสาวอรวรรณ สุนันต๊ะวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
353MissIndah Wahyuningsihสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
354น.ส.ดวงนภา อินทภูมิสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
355นายธงชัย อมฤตธรรมเชียงใหม่พร็อพเพอร์ตี้แมนเนจเม้นท์
356น.ส.จิราพร ผลฟักแฟงสองพิทยาคม
357นายสรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
358นางพรสรัญ รัตนวิจิตรบริษัทพาร์แคร์เฮิร์บจำกัด
359นายเอกกมล นพสุวรรณเอ็ม เจ 34 สมาร์ทฟาร์ม
360นางสาวธนณัฐสอน ภิระบรรณ
361นางพิมพร ลีลาพรพิสิบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
362นางสาวสิภาลักษณ์ ราษฎร์พิทักษ?มหาวิทยาลัยแม่โจ้
363นายศุภลักษณ์ ศรีตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
364Mrtheerasak komakeมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
365Mr.วรโชติ ภิรมย์รัตน์
366นายพัชรพงศ์ คูสุวรรณ์บริษัท เมกเกอร์เอเชีย จำกัด
367นายวศิน วงค์คำบริษัท เมกเกอร์ เอเซีย จำกัด
368น.ส.ปาริชาติ ปักษิณโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
369นางสาวรัตนกร สิงห์คำโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
370ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
371ดร.อารยา ไรวามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
372นายอนุวัตร ภูวเศรษฐอนุวัตร ภูวเศรษฐบริษัท ครีเอเซีย (1989) จำกัด
373นางสาววิสุธิดา ธัญญะวานิชโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
374นางทวีพร ฟูวงษ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
375นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
376ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
377นางสาวเปมิกา คำโมนะโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
378น.ส.กนกพร ปาคำวังโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
379นางสาวนฤมล ชุ่มมงคลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
380ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
381นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดีโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
382นางพรพนา จินาวงค์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จ.ลำปาง
383ดร.ไพฑูรย์ อบเชยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
384นางสาวสุมลวรรณ สังข์ช่วยสวทช
385นายชัชวาล งามดีองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี
386นายบุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
390นายพิธาน ตั้งอิทธิโภไคยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
391นายโสภณ ชาติทองสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
392นายประดุจ หุตะภิญโญสวทช.ส่วนกลาง
393นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย
394นายณัฐ วีรวรรณ
395Mrธิติวุฒิ ทรายคำบริษัท นาวิสพลัส จำกัด
396นางสาวอัจจิมา ไลอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
397Mrณัฐนนท์ งามสง่าบริษัท นาวิสพลัส จำกัด
399นายกีรติ ทรัพย์จุลโรงเรียนวชิราลัย
400นางดาราวรรณ นนทวาสีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
401นายนิรุติ สิทธุวานนท์โรงเรียนแม่แจ่ม
402นายปรีดา ยะธิมาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
403นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
404นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
405Missสโรชา เพ็งศรีสวทช
406นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
407นางจีรัชญ์ ริมจันทร์กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
408นางสาวจิรนันท์ บุบผามาลาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
409นางสาวพิชญา ศรีพรหมมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
411นางสาวอรวรรณ เฉกแสงทองมหาวิทยาลัยนเรศวร
412อ.ดร.ภาธินันท์ แพ่งนครมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
414นางกรรณิการ์ ไชยเสริฐศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง
415นางนงลักษณ์ แสนบัวผันศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง
416นางสาวจินตนา อภิวงค์งามศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง
417นายวัฒนศักดิ์ จำละครศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง
418นายเสกสรร ไชยเสริฐศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง
419นางวนิดา ปามาคำศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง
420นางพัชรี ทองคำคูณศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง
421นางพัชรี ทองคำคูณศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง
422Missวิชุลดา จินดาประพันธ์สวอนทราเวล
424Mrนิธิวัฒ จำรูญรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
425นางสาวเมลาดา โนภาศ
426นายพิทวัส สุสิงสาสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
427นางสาวปฤษฎางค์ ไอศุริยฉัตรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
428นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทอง
429นายสุกฤษฎิ์ สุธรรมแปงโรงเรียนจอมทอง
431นาย ธนากร โยธาวังโรงเรียนจอมทอง
432นายเอกมงคล ดวงเล็กโรงเรียนจอมทอง
433น.ส.อุบลวรรณ รักษ์ธรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
434นายกฤษดา เหลืองทองคำม.พะเยา
435น.ส.กัญญานัฐ กระทงเทศบาลตำบลบ้านแซว
436นางจุฬารัตน์ พฤกษะวันบริษัทอิ่มทิพย์มาร์เก็ตติ้งจำกัด
437ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
438นาย อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
439นายชาลี จิระนครอบต.แม่นาจาง
440นางถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
441นายอภินันท์ บุญทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
442นายอภิชาติ อินทรสุวรรณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
443นางสาวอรวรรณ ปวงใจแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
444นางสาวนิชกานต์ ชมภูป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
445นายสุเมธ นภาพรเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
446นายรัติพงศ์ เทพสุภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
447นางสาวเริงขวัญ สุริยะปันสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
448นางนงนุช ศรีธิองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
449นางสาวอัญชลี สมบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
450นางราสาวภัทราวดี ศรีจำปาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
451นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวังกำแพงเพชร
452Missพิชณิชา นิปุณะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
453นายมานพ กาบเปงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
454นายอำพน ใจขาลอบต.ห้วยยาบ
455นางสาววินัด อ่วมอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี
456นางปภัสนันท์ ดำสนิทองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี
457นายสำรวย ผัดผล
458รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
460นายวิรุฬ พรรณเทวีจังหวัดเชียงใหม่
461นางสาวกรกมล ตุ้ยสารศรีเทศบาลตำบลต้นธง
462นางฉัตรภรณ์ คำแสนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
463นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรมเทศบาลตำบลแม่ลาว
465นางสาววิชิดา นิมมลรัตน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
466Missถาวร ชื่นใจเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
467ผศ.ดร พิไลรัก อินธิปัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
468นายนพนรรณ์ อรรถจินดามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
469นางเกษร ตาน้อย
470นางอำพร ชัยพยอม
471นางจันทร์เพ็ญ ใหม่เฟย
472นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
473นางสาวจารุณี นันทบัณฑิตบริษัท เมตาฟาร์ม จำกัด
474นายเอกชัย คำขาว
475นางสาวศิริพรรณ ปวงคำ
476นายเอกวิทย์ ตรีเนตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
477นางปรียา สุภาศรี
478ุคุณญาศินี จักรพันธุ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
479นายสุวิทย์ ตาน้อย
480นายสุทัศน์ ศูนย์กาย
481นางสาวศุภธิดา อุ่นเตียมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
482นางสาวอานุชฎา พันธุ์มาลีโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
483นายหิมาลัย อุ่นน้อยโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
484นางสมพร ขยันยิ่ง
485นายสิรวิชญ์ อภิมรโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
486นางสาวอารี นันทบัณฑิตบริษัท เมตาฟาร์ม จำกัด
487นายเมืองดี ธงตรี
488นายบรรเจิด วังคำลุนอบต สันกลาง
489Missณภัทร ทัพบำรุงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
490นางสาวพิชญา วงษ์ไพศาลคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
491นางสาววาสนา สอนง่ายบริษัท เมตาฟาร์ม จำกัด
492นายนราชัย ริมแจ่มเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
493นายสีหราช ปรางค์ศรีทอง
494นางสาวไพลิน ปัญโญกลางเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
495นายเทอดเกียรติ สุกใสอบจ.เชียงราย
496นางสาวปสุตา พรมฝายเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
497นายพีระพันธุ์ นันทชาติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
498นางสาวตุลา แสนก่อเทศบาลตำบลป่าแดด
499นางสาวศุภากร ภู่นพมาศเทศบาลตำบลป่าแดด
500นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์อบจ.เชียงราย
501นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอมอบจ.เชียงราย
502นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร
503นางนราธิป คำแก่น
504นายอิทธิพล บุญสะอาด
507Mr.อรพร เสียงสูง
508นางสาวสายฝน ส่องศรีโรงเรียนจักรคำคณาทร
510พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์เทศบาลตำบลห้างฉัตร
511นางสาวกาญจนา ข้าวเบามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
512นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
514นายยศรวี ชาจันทึกเทคโนธานี
515นายเฉลย ผะอบเหล็กสนง.เทศบาลตำบลทับคล้อ
516นายสวัสดิ์ กว้างขวาง
517น.ส.ยุพา จอมแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
518นางสาวศกุนต์กานต์ ปาลกะวงศ์ITAP
519นางรวีปภาพรรณ วิจิตรเตมีย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
520นางสาวณัฏฐศศิ มาฆะธรรมเจริญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
521ดร.สิทธิชัย ลอดแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
523น.ส.จุฬาลักษณ์ ทิพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
524นางสาวนันท์นภัส บำรุงพนิชถาวรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
525นายนิกร ทองทิพย์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
526นายอนันตะ ไชยวังโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
527นางสาวเบญจวรรณ วานมนตรีเครือข่าย ITAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
528นางจิรนันท์ เสนานาญสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
529นางสาวนิธิ ไทยสันทัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
530นางอารีรัตน์ เตชนันต์เทศบาลตำบลริมเหนือ
531นายชูชีพ บุนนาคเทศบาลตำบลแม่เมาะ
532น.ส.ปรางค์ทิพย์ ปรางค์ศรีทอง
533Missเสาวภา สวัสดิมงคลสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
534นางสาวกานดา ขันตาเทศบาลตำบลริมเหนือ
535นางอำพร เป็งละวันเทศบาลตำบลริมเหนือ
536นายเพชร ขันสุภา
537นายปฐวี เดชชิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
539นางสาวบังอร สวัสดิ์สุขมหาวิทยาลัยพะเยา
540นางสาวว กนกพรรณ สุขสุมิตรโรงเรียนจักรคำคณาทร
541นายชลวัฒน์ อุตเจริญโรงเรียนจักรคำคณาทร
542นางสาว กนกพร สุขสุมิตรโรงเรียนจักรคำคณาทร
543นายกฤษณะ นันตาโรงเรียนจอมทอง
544MissNapatrapee ChalarutHome Ice
545นายมาวิน ศรีสวาทคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
548นางสาวสถาปนี มีประวัติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
549นางสาวภัทรพร มีคล้ายศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
550น.ส.ชฎาทิพย์ สายชนะภูสิทธิ์
551นายณต ตระกูลอินทร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
552นายเฉลิมพล ชัยดาราโรงเรียนจอมทอง
553นางสาวสุญาพร ส้อตระกูลคณะพัฒนาดารท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
554ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
555นางสุนิสา จินะชิต
556นางสุนันทา คำภีระเทศบาลตำบลริมเหนือ
557นางจินธนา ชัยเลิศเทศบาลตำบลริมเหนือ
558นางเพ็ญศรี อูปคำเทศบาลตำบลริมเหนือ
559นางจินดา ยอดใจเทศบาลตำบลริมเหนือ
560นางทิพปภา อูปคำเทศบาลตำบลริมเหนือ
561นางฟองนวล ทองเที่ยงเทศบาลตำบลริมเหนือ
562Missภัทรา วงษ์พันธ์กมลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
563นางสาวมณีรัตน์ อาทิตย์ภิรมย์
564นางวัชรีพรรณ เตมียบุตรเทศบาลเมืองพะเยา
566นางสาวรังษิมา รามสูต
567นายปัญญา หมูคำ
568ดร.นริศ ยิ้มแย้มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
569นายพิชิต โปร่งจิต
570นางสาวโยธกา มีฤทธิ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
571นาย ทรงวุฒิ สมพันธุ์
572นายศรายุทธ สีแก้วตู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
573นาง เบญจวรรณ สมพันธุ์
575นางสาวนฤมล แซ่ว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
576นางศิรประภา​ ชัยเนตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
577นายฉัตรชนก ทองเรือง
578นางสาววิริยา แสนจันทองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
579นางรัตนพร ทรัพย์ทวี
580นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์เทศบาลนครเชียงราย
581นายภิญโญ จันทวงษ์มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
582นายสุนทร คมคายมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
583นายสมาน พรหมมา
584นายพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์สวทช.ภาคเหนือ
585นายสมบูรณ์ งามเสงี่ยม
586นางสาวยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรอำเภอบ่อพลอย
587นายประทิน อ่อนน้อย
588นางสาววรศิริ บุญซื่อมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
589นางสาวปวีณา วงศ์หงษ์สวทช.
590นายชำนาญ กายประสิทธิ์สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
591นางสาวเบญจา สุทธาโรสวทช.
592นายชวินทร์ ปลื้มเจริญสวทช.
593นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
594นางสาวเสาวนีย์ ปานประเสริฐกุลสวทช.
595นางชนกพร ชูชาติมหาวิทยาลัยพายัพ
596นางสาวเบญจพรรณ ปันก้ำเทศบาลตำบลขี้เหล็ก
597คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง
598นายสันติ ไผ่ทองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
599Dr.Chan Yodleดร.ชาญ ยอดเละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
600Missกชกร แสนธิวังสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
601ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
602น.ส.พัสน์นันท์ ศรีรักษา
603นางสาวระริน เฉลาภักตร์บริษัทตั้งตัวตั้งมั่นจำกัด
604นายนพดล เกียรติยศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
605นายเทพทัย สุริยลักษณ์HERITAGE ART
606Dr.ภัทรพล จันทรเสนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
607นายนรินทร์ คำตาสำนักงานปศุสัตว์เขต 5
608น.ส.จุฑาทิพย์ ไชยวรรณอบต.ผาสิงห์
609นางสาววันทนี ไชยยาสวทช.ภาคเหนือ
610นายสุขเกษม สุริยา
611นายชุมพล ร่วมสุขเทศบาลตำบลร่วมจิต
612นางสาวจันท์จิรา ประมวญพิสุทธิ์สวทช.ภาคเหนือ
613นายธนเดช จันทร์สูงเทศบาลตำบลร่วมจิต
614นายจารุเกียรติ ปัญญาดีสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
615นางสุลักษณา อุดมสุทธิ์รักษาสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
617นางสาวกัลยารัตน์ รัตนะจิตรสวทช.
618นางสาว ณิฎฐา คุ้มโตสวทช.
619นาย ธีรพัชส ประสานสารกิจสวทช.
621นางสาวเลอทีชา เมืองมีศรีสวทช.
622นาย ณัฐวุฒิ ดำริห์สวทช.
623นายชาญณรงค์ แสงเดือนBiodiversity corporation Co.,ltd.
624นายนรินทร์ พันธ์เขียวสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
625ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
626ดร.ธิดารัตน์ ดวงยอดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
627ดร.วิษณุ มณีรัตน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
628นายเจษฎา ชคทันต์บดีเทศบาลตำบลลวงเหนือ
629าาาาาาาาา ตตตตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
630น.ส.ศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
631Missชนัดดา ชัยเนตรสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
632นายอชิระเมษฐ์ ชัยวรรณาอปท. ต. แม่หอพระ
633นายพิพัฒน์ ปาระมีสำนักศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
634นายตะวัน วิจารณ์เจริญอปท. ต. แม่หอพระ
635ว่าที่ ร.ต.วิเชียร สันกาวีสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด
636รศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
637นายณัฐวุฒิ ธนัญชัยเทศบาลเมืองต้นเปา
638นางสาวกิตตินาถ เกษทองสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
639นายวรพงษ์ พันธุรัตน์เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
640นายมานิตย์ ยี่ลังกาสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด
641นายวันชัย ฟูโนสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด
642นายทศพร ก้อนขาวสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด
643ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
644Missนิพัทธา พันธ์พานิชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
645นางสาวปิยธิดา ดีเอี่ยมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
646ว่าที่ร้อยโทชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์สถาบับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
647ดร.วิลาวัลย์ คำปวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
648นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัยเทศบาลตำบลป่าสัก
649นายทวีโรจน์ วรภูมิพายัพสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยฯ
650Missทัศนีย์ เขียนประเสริฐ
651ดร.นคร สุริยานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
652นายอานนท์ บุญเหมยเทศบาลตำบลป่าสัก
653นางสาวนงเยาว์ มูลกลางเทศบาลตำบลป่าสัก
654ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
655ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
656Mrอดีต ถิรจรุงสกุล
657นางสาวกาญจนา ดำริห์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
658นายวราวุธ วงศ์ใหญ่โรงเรียนลองวิทยา
659Missอรสิริพิมพ์ บุญศรชัยหจก.ชีวาตม์-ลานนา
660นางสาววรีรัตน์ คุณยศยิ่งบริษัท เชียงใหม่ อินโนเวชั่น อินคิวเบชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
661นาวสาวนิตยา บำรุงราษฎร์เนคเทค
662นางสาวสาวิตรี กันจูยะศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
663นายชินกฤต สุวรรณคีรีฟาร์มเกษตรเขตชลประทานแม่แฝกใหม่
664นายธนัยรัตน์ ผลพิสิษฐ์มาสเตอร์ เฮ้าส์
665นายธนัยรัตน์ ผลพิสิษฐ์มาสเตอร์ เฮ้าส์
666Missเมธินี ศรีบุญเรือง
667Missเมธินี ศรีบุญเรือง
668นายณัฐพร ยาวิชัย
669นายกำพล สวนแก้ว
670นส.หทัยกาญจน์ หิรัญลลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
671นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์
672นายดี พึ่งงามผู้สนใจทั่วไป
673นางสาวธัญลักษณ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
674Mr.บัญชา ทองมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
675นางบุษรินทร์ ทองมีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
676นายชัยวัฒน์์ ชิดสนิทวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
677คุณศิษเฎศ ทองสิมาธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ BIOTEC
678ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุลสวทช.
679นางเยาวพา กันทาลักษณ์เทศบาลตำบลริมเหนือ
680MissManida Sutthachai
681นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล
682คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุลสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
683น.ส.วิราภรณ์ มงคลไขยสิทธิ์
684คุณสุวิภา วรรณสาธพ
685คุณปิยะทัศน์ ทัศนิยมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง
686คุณสำลี บัวเงินวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง
687คุณวลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
688นายภัทราวุธ สายเขียว
689คุณเบญจวรรณ ลีนินโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
690นายธเนศ ม่วงทอง
691คุณลิขิต มณีสินธุ์ห้างหุ้นส่วนลัคกี้ซีดส์ อโกร
692คุณศิริพร ปานสวัสดิ์สวทช.
693ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บางคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
694ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
695คุณเฉลิมพล เกิดมณีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC)
696ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
697น.ส.ยุพา มยุรวรรณพงศ์ดีบูติค
698ดร.ปรีดา นาเทเวศน์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
699น.ส.อำพัน มยุรวรรณพงศ์ดีบูติค
700นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
701คุณณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธรสำนักงานพัฒวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
702ดร.ชินะ เพ็ญชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
703คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
704ดร.มานพ มาสมทบศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
705นายอกนิษฐ์ จันทร์ศิริสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
706คุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
707ดร.นิธิพล ตันสกุลสำนักงานพัฒวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
708MrAmnat Siriphakhinai
709คุณสุพินยา อุปลกะลินสวทช.
710คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์บริษัทสยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด
711ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรมสวทช.
712ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงษ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
713รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
714นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ฝั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
715คุณเฉลิมชัย เอี่ยมสะอาดสวทช.
716คุณสรวิศ วณิชอนุกูลสำนักงานพัฒวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
717ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
718คุณเดชนะ สิโรรสผู้ประกอบการไอศรีมกดกริ่ง
719ผศ.ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์คณะผลิตกรรมเกษตร ม.แม่โจ้
720คุณศันสนีย์ ฮวยสมบูรณ์สวทช.
721นายสำเริง ไชยเสนจังหวัดลำพูน
722แพทย์หญิงชุติมา ดุลมณีบริษัท โอแคร์ ฮับ จำกัด
723ผศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
724นายอนุวัต เชื้อเย็นม.แม่โจ้
725ผศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสินคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
726นายรัตนากร คาดคำฟูสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
727คุณนฤมล ทักษอุดมกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
728คุณเกียรติรัตน์ ทองผายศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
729นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
730Dr.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
731ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัสม.แม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
732นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
733นส.กัณ​ณิ​กา​ บัวจีนบริษัท​ศูนย์​ทำร่ม(1978)จำกัด
734นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
735Missรชนิศ ศรีวิชัยศวภ.1
736นายปรัชญา นามวงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
737นายต้นตะวัน สุวรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
738นายภัครพี กันทะมาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
739ดร.วาสนา ประภาเลิศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลียราชภัฏเชียงใหม่
740นายsuppakit rodchanaterawatคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
741น.ส.วิลาสินี พริ้มพรายศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
742นางสาวกรรจิต นาถไตรภพหจก.เจริญไตรภพ
743นายสมยศ มีสุขสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
744นางสาวพิมพ์ภัทรา ไชยมินทร์บริษัท โกมิว จำกัด
745คุณณัชชารีย์ อริยธันยนนท์Real Estate Consultant and Developer Jingjai Estate Co.,Ltd.
746นายณัฐวุฒิ เทียมแสนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
747นายธิบดี วงศ์กำแหงหาญ
748Missอรุณี พรหมชัยบริษัท​ เนเชอรัล โซป เบส​ จำกัด
749ดร.พิณนภา หมวกยอดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
750นายกฤดิพงศ์ กันทะชมภูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
751นส.ปิยะนาฎ สวนแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
752นางสาวพิมพ์ภัทรา ไชยมินทร์บริษัท โกมิว จำกัด
753นางภัทรวรรณ วัฒนกีบุตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
754นางสาวเมทณี นพคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
755Dr.Suttirat RattanapanNstda
756นายพิเชษฐ ทวีทรัพย?
757น.ส.ปภากร สุทธิภาศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
758Mr.Natee Moonkaew
759ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
760ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
761นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุลสวทช.

หมายเหตุ :

sec_1_2 : บรรยายพิเศษ “BCG Model เพื่อการพัฒนา ลานนา 4.0 อย่างยั่งยืน”
sec_1_3 : เสวนาแสดงวิสัยทัศน์และทิศทาง “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคเหนือ”
sec_2_1 : “เทคโนโลยีพร้อมใช้และกลไกความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปขยายผล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
sec_2_2 : การบรรยายและเสวนาเรื่อง Biobank: ธนาคารพันธ์พืชโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชน ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีการเก็บรักษาและรวบรวมพันธุ์โดยคลังธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank)
sec_2_3 : “Plant factory” เทคโนโลยีโรงงานปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บริโภคมีสุขภาพปลอดภัยจากสารเคมี
sec_2_5 : EV Core Technology
sec_3_1 : การบรรยายเรื่อง ลดความเสี่ยงการสูญเสียผลผลิตในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันด้วยเทคโนโลยีติดตามและควบคุมสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกร
sec_3_1_1 : ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและระบบน้ำฟาร์มเปิด ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
sec_3_2 : การเสวนาเรื่อง circular economy พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
sec_3_3 : สัมมนาเรื่อง ประสบการณ์การใช้รถยานยนต์ไฟฟ้า
sec_3_4 : Cow to Cone : วิธีสร้างธุรกิจไอศกรีมให้เป็นตำนาน
sec_2_8 : การสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้ทุน 800,000” (ทุน Startup Voucher)
sec_6_1 : ร่วมกิจกรรม Show and Show ค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
** สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.ภาคเหนือ เท่านั้น

สถิติ

สถาบันการศึกษา (นักวิจัย/นักวิชาการ) 214
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 91
หน่วยงานภาครัฐ 204
ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร) 111
อื่น ๆ (ได้แก่ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ) 48
รวม 668