สวทช.ภาคเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน และการทำข้าวพองไร้น้ำมันทอด ณ อบต.ศรีดอนไชย ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (4-5 พ.ค. 62)วันที่ 19 เมษายน 2562  สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน เครือข่าย  Young Smart Farmer ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน