Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/virtual/nnr.nstda.or.th/htdocs/bookstore/system/database/mysql.php on line 6 รู้จักเรา

รู้จักเรา

ศูนย์หนังสือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เป็นแหล่งรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริการจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไปได้เลือกซื้อ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า ความรู้ ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย อันเป็นผลมาจากการดำเนินงาน การสนับสนุน การวิจัย โดย สวทช. ทั้งทางด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ด้านนาโนเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยมีศูนย์หนังสือ สวทช. เป็นสื่อกลางการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเทียบเท่านานาประเทศทั่วโลก

ศูนย์หนังสือ สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยได้มีการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังผู้อ่าน ในรูปแบบการเปิดจำหน่ายภายในสำนักงานฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ใกล้กับคณะบริหารธุรกิจ) และออกสัญจรนอกสถานที่ไปในโอกาสต่างๆ ในเขตภาคเหนือ เพื่อจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษให้กับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย รวมไปถึงผู้ที่สนใจงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ หรือหาซื้อหนังสือที่มีประโยชน์ในราคาลดพิเศษ และทุกครั้งที่ทางศูนย์หนังสือฯ ได้จัดกิจกรรมออกสัญจรนอกสถานที่ จะได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ที่เข้าเยี่ยมชม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนไทยมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนในด้านนี้ เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่รอบๆ ตัวเรา และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกคน จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันหมุนไปเร็วกว่าที่เราคิดเสมอ

ศูนย์หนังสือ สวทช.ภาคเหนือ © 2018
ขับเคลื่อนด้วย OpenCart | ภาษาไทยโดย siamwebthai