วันที่ 19 กันยายน 2561  สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารสัตว์หมักจากต้นข้าวโพดพร้อมฝักสับเพื่อเป็นอาหารโค ณ โรงเก็บพืชหมัก ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยวิทยากร ดร.มนตรี ปัญญาทอง และ  นายสุชาติ​ แซ่ห่าง โดยมีเป้าหมายในการผลิตต้นข้าวโพดหมักจำนวน 4 ตัน/วันสวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสุขภาพและเทคนิคใหม่ๆ ในการทำไอศกรีม" ณ พิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (15 ก.ย. 61)สวทช.ภาคเหนือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บรรจุภัณฑ์แอคทีฟดูดซับก๊าซเอทิลีนสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง” ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน (5 ก.ย. 61)การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museums Pool) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (14-15 สิงหาคม 2561)สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานเสวนาวิชาการเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษรอินทรีย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (24-25 ส.ค.61)สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการโคบาลบูรพา วันที่ 21 สิงหาคม 2561สวทช.ภาคเหนือ จัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (16 - 18 ส.ค.61)สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (16 ส.ค.61)ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารตามวัย ถูกใจ ถูกปาก” (Optimising foods for satiety) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ (8-10 ส.ค. 61)การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสุขภาพและเทคนิคใหม่ๆ ในการทำไอศกรีม ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ (18 ส.ค. 61)การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “แตงกวา : จากเมล็ดพันธุ์สู่การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร” ณ บ้านนอกคอกนา จ.เชียงใหม่ (4 ส.ค. 61)ค่ายบูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รอบการนำเสนอผลงานโครงงาน จ.น่านวันที่ 3-5 สิงหาคม สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร จ.แพร่ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.แพร่ และ จ.น่าน เข้าร่วม 9 โรงเรียนสวทช.ภาคเหนือ ร่วมติดตามงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "มาตรฐาน ThaiGAP สำหรับพืชผัก" ณ บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก (20-21 ก.ค. 61)สวทช.ภาคเหนือ จัดนิทรรศการงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วย วทน. และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐและสร้างนักวิทยาศาสตร์ชุมชน ภายใต้ โครงการหมู่บ้านวิทย์แนวคิดศาสตร์พระราชา ณ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (24 ก.ค.61)