สวทช.ภาคเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน และการทำข้าวพองไร้น้ำมันทอด ณ อบต.ศรีดอนไชย ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (4-5 พ.ค. 62)วันที่ 19 เมษายน 2562  สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน เครือข่าย  Young Smart Farmer ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูนสวทช./ สท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (17 ก.พ.62)สวทช./สท. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ผญาดีศรีล้านนา ปี 2562 สาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นางทองเพียง ศรีสว่าง  ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (29 ม.ค.61)สวทช./สท. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ผญาดีศรีล้านนา ปี 2562 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา ศิริ  ปกาเกอญอรางวัลวีรบุรุษรักษาป่า ณ ชุมชนปกาเกอญอ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (28 ม.ค.61)24 ม.ค. 2562 ติดตามผล โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย23 ม.ค. 2562 ติดตามผล โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน โดยไม่ใช้ถุงสุญญากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาวิทยากรมืออาชีพสำหรับการผลิตกาแฟอาราบิก้า (Training on the Trainer)”การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Smart farm และการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับการผลิตไหลสตรอเบอรี่สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดิน  ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  (26ธันวาคม2561)สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อเป็นส่วนผสมในอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคนม  ณ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (21ธันวาคม2561)สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ด้าน วทน. โซนพื้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (28 ธ.ค. 61 - 8 ม.ค.62)สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและนำองค์ความรู้สู่ชุมชนในงานข้าวหอมมะลิ 105  ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว (จำกัด) ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (15 –17 พ.ย.61)สวทช./สท. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และองค์ความรู้สู่ชุมชน ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (8 16 ธ.ค.61)