การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน การทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง (บ้านสบลี:ลำปาง)อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรกรที่ดีสำหรับพืชกาแฟโรบัสต้า ThaiGAP Green Coffee Beans Standardภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชกาแฟของเกษตรกรต้นน้ำเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน พื้นที่ อ.แม่จริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน (ปิยะฉัตร ,ณัฐรดา,จิรพร,พรรณทิพย์,นริสา)(9ตุลาคม2561) สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือเพื่อขยายผลเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสวทช.ภาคเหนือ จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน งานหอการค้าแฟร์ 2018 Tcc Fair 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (28 ก.ย. - 7 ต.ค.61)