สท. และ สวทช.ภาคเหนือ ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทย์ ยกระดับภูมิภาค จัดโดย วว. ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน (20 - 21 เม.ย.61)การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรีการอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือนสวทช.ภาคเหนือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์ตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่  24 มีนาคม 2561    โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยาสวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดการเผา ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรือน​โคเนื้อ​  CMU BEEF​ สถานีวิจัยและฝึกอบการอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือนการอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือนการอบรม "การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ" ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดลำปาง (4 เมษายน 2561)การอบรมการจัดการโรค แมลงและการจัดการแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยว ให้กับเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกาแฟ โครงการพัฒนาดอยตุงฯการอบรม การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่เหาะการฝึกอบรม เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ ณ อบต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง / ณัฐชลธรการอบรมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร ณ อบต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง / ณัฐชลธรวันที่ 24 มีนาคม 2561 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี และ ศวภ.4 จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการแปลงเพื่อผลิตลำไยคุณภาพด้วยวิธีการตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.โป่งน้ำร้การประชุมกลุ่มย่อย หารือประเด็นโจทย์วิจัยเรื่องห้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด ต.แม่หอพระ