• Home
  • บริการความรู้
  • Technology List
  • การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อผลิตพริกหวาน ด้วยระบบการปลูกไม่ใช้ดิน (Soilless Culture)

การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อผลิตพริกหวาน ด้วยระบบการปลูกไม่ใช้ดิน (Soilless Culture)

Screen Shot 2559-09-14 at 11.48.18 AM.png