• Home
  • บริการความรู้
  • Technology List
  • ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศในเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกําลังไฟฟ้า

ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศในเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกําลังไฟฟ้า

Screen Shot 2559-09-14 at 11.52.01 AM.png