• Home
  • บริการความรู้
  • Technology List
  • รูปแบบการผลิตข้าวนํ้าน้อย ร่วมกับการขยายหัวเชื้อไมคอร์ไรซา

รูปแบบการผลิตข้าวนํ้าน้อย ร่วมกับการขยายหัวเชื้อไมคอร์ไรซา

Screen Shot 2559-09-14 at 12.07.35 PM.png