PUM : เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมจากเนเธอร์แลนด์

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญเนเธอร์แลนด์

(PUM : Netherlands senior experts)

ที่มาโครงการ

         โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)  โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Netherlands senior experts (PUM) จัดทำ “โครงการความร่วมมือเส้นทางลัดสู่ความพร้อมรับมือ AEC” เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถแบบก้าวกระโดด และสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แข่งขันในตลาดโลกได้

PUM คือ ใคร?

PUM หรือ Netherlands senior experts เป็นองค์กรของประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งมานานกว่า 35 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

PUM มีหน้าที่?

- ช่วยแนะนำ SMEs ในด้านต่างๆ ให้เจริญเติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทางนานกว่า 30 ปี จากประเทศเนเธอร์แลนด์
- ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็น สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านก้าวไปสู่เป้าหมาย

คุณสมบัติของ SMEs

- นิติบุคลคลที่มีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
- มีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 200 ล้านบาท
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

- ฟรีค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญจาก PUM
- บริษัทดูแลค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ของผู้เชี่ยวชาญ PUM อาทิเช่น ค่าที่พัก อาหาร ค่าเดินทางจากที่พัก-บริษัท เป็นต้น
- บริษัทที่ได้รับการยกเว้นค่า Registration Fee คือบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือมีพนักงานไม่เกิน 50 คน นอกเหนือจากเงื่อนไขนี้ บริษัทต้องจ่ายค่า Registration Fee เป็นจำนวน 775 ยูโร (ประมาณ35,000 บาท)
 

PUM มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขา

- ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
- ด้านขนส่งและโลจิสติก
- ด้านการแปรรูปไม้
- ด้านสิ่งทอและเครื่องหนัง
- ด้านเกษตรและเพาะปลูก
- ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- ด้านพัฒนาบริหารธุรกิจ
- ด้านการค้าอาหารและเครื่องดื่ม
- ด้านโลหะ
- ด้านเคมีภัณฑ์และวัสดุสังเคราะห์
- ด้านการตีพิมพ์และสิ่งพิมพ์
- ด้านวัสดุก่อสร้าง
- ด้านอิเล็กทรอนิกส์และไอที
- ด้านกระดาษและบรรจุภัณฑ์
- ด้านการประมง
- ด้านการฝึกอบรมและการศึกษา

 

ขั้นตอนการสมัคร

PUM_how_to_join