เครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว

{pdf=http://www.nnr.nstda.or.th/website/attachments/article/1155/TechShow60_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7.pdf|100%|300|google}