เครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก

{pdf=http://www.nnr.nstda.or.th/website/attachments/article/1156/TechShow60_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81.pdf|100%|300|google}