• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

{pdf=http://www.nnr.nstda.or.th/website/attachments/article/1175/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1.pdf|100%|300|google}