• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • ค่ายบูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 3 จ.น่าน 17-18 กรกฎาคม 2561

สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายเยาวชน “ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3” ให้แก่เยาวชนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนเขตจังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ โดยใช้ STEM หรือทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M)

โดยครูและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้และฝึกฝนหลักการคิดแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการแบบ STEM ตัวอย่างการใช้ STEM สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการกิจกรรม STEM และการออกแบบโครงงาน STEM เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบความต้องการที่พบในชุมชนท้องถิ่น ทำให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ STEM ในชีวิตประจำวัน  รวมถึงสนใจที่เรียนต่อในสาขาอาชีพด้าน STEM ในอนาค

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk