• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • ค่ายบูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รอบการนำเสนอผลงานโครงงาน จ.น่าน

วันที่ 17 สิงหาคม สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน และทีมวิทยากรสะเต็ม มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3” รอบการนำเสนอโครงงานสะเต็ม ของเยาวชนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนเขตจังหวัดน่าน ที่ มทร.ล้านนา น่าน

โดยเป็นโครงงานเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ โดยใช้ STEM หรือทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ซึ่งช่วยให้เยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ STEM ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสนใจที่เรียนต่อในสาขาอาชีพด้าน STEM ในอนาคต

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk