• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ให้แก่เกษตรกรผ

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการโคบาลบูรพา วันที่ 21 สิงหาคม 2561
สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk