• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museums Pool) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (14-15 สิงหาคม 2561)

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk