• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการนำองค์ความรู้สู่ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลแม่หอพระ ในงานของดีที่แม่หอะพระ ครั้งที่ 4 ณ ลานเอนกประสงค์ ม.3 บ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (8-9 ธ.ค.61)