• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช./สท. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และองค์ความรู้สู่ชุมชน ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (8 16 ธ.ค.61)