• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและนำองค์ความรู้สู่ชุมชนในงานข้าวหอมมะลิ 105  ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว (จำกัด) ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (15 –17 พ.ย.61)