• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อเป็นส่วนผสมในอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคนม  ณ สหกรณ์โคนมก