• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดิน  ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  (26ธันวาคม2561)