• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช./สท. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ผญาดีศรีล้านนา ปี 2562 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา ศิริ  ปกาเกอญอรางวัลวีรบุรุษรักษาป่า ณ ชุมชนปกาเกอญอ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (28 ม.ค.61)