• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช./ สท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (17 ก.พ.62)