• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • วันที่ 19 เมษายน 2562  สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน เครือข่าย  Young

วันที่ 19 เมษายน 2562  สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน เครือข่าย  Young Smart Farmer ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกเมลอนโดยใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกอยู่เดิม จึงเป็นแนวทางที่ดีในการขยายผลการใช้ซังข้าวโพดมาทดแทนกาบมะพร้าวในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยดังกล่าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และเพื่อต้องการลดการเผาชีวมวลในพื้นที่และลดต้นทุนการผลิตเมลอน

การจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ (คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยพะเยา)  คุณสมศักดิ์ จีรัตน์ (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ คุณเสน่ห์ ไชยงาม (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา)   

โดยหลังจากจัดฝึกอบรมแล้ว กลุ่ม Young Smart Farmer ได้ดำเนินการทดลองใช้ซังข้าวโพดเพื่อเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม โดยจะเปรียบเทียบผลการทดลองเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป