ขอเชิญ SMEs เข้าร่วมโครงการ PUM Netherlands senior expertsโครงการ iTAP ขอแนะนำโครงการ ITAP-PUM (Netherland Senior Experts) โดย PUM เป็นองค์การที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งมากว่า 35 ปี และให้ความช่วยเหลือ SMEs ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่น้อยกว่า 70 ประเทศ

 

โครงการมุ่งเน้นที่จะสนับสนุน SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ AEC ในปี 2558 โดยผู้เชี่ยวชาญอาสา ซึ่งมีประสบการณ์จริงในโรงงาน หรือในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเนเธอแลนด์ ไม่น้อยกว่า 30 ปี มาช่วยในการให้คำปรึกษาแก่ SMEs ที่ร่วมโครงการ โดยไม่คิดค่าตอบแทน นอกจากนั้น โครงการ iTAP ยังสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


{gallery}form2content/p4/f7/gallery21/{/gallery}

Tags: SMEs, PUM, PUM Netherlands senior experts