• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน ฉลองครบรอบ 40 ปี

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน ฉลองครบรอบ 40 ปีสวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน ฉลองครบรอบ 40 ปี “คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (30 ต.ค.57)