รับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ Carbon Label ประจำปี 2558     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร จึงให้สถาบันอาหารดำเนินโครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) ขึ้น โดยได้ดำเนินการยกระดับโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารตามแนวทางการประเมินรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) จำนวน 30 โรงงาน ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 อย่างไรก็ตาม โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมีกว่า 8,000 โรงงาน ในจำนวนนี้เป็นโรงงานที่สามารถผลิตเพี่อการส่งออกประมาณร้อยละ 10

     ดังนั้น ควรที่จะดำเนินการยกระดับผู้ประกอบการในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เหลือที่มีความสนใจ โดยโครงการนี้จะให้คำปรึกษาแนะนำเชิงเทคนิค รวมถึงการยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย สามารถลดปริมาณของเสียจากการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพด้านการผลิต พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศ และลดข้อกีดกันทางการค้าแล้ว ยังจะทำให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและข้อกีดกันทางการค้าจากตลาดโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 
1.ต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 
2.ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพิ่มศักยภาพของโรงงานโดยวิธี Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label 
 
3.โรงงานต้องจัดตั้งทีมดำเนินการ Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label ซึ่งประกอบด้วยพนักงานอย่างน้อย 4 ท่าน 
 
4.เพื่อให้โรงงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้ความยินยอมแลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลด้าน Carbon Label และให้เจ้าหน้าที่จาก สศอ. และ สอห. สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้
 
5.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำซ้อนกับหน่วยอื่นๆ ของภาครัฐ
 
6.สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ โดยจะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบต่อไป
 
7.สถาบันอาหารได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้สนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน  สำหรับโรงงานที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน  (Carbon Label)
 
8.โรงงานต้องยื่นขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 
 
กำหนดส่งเอกสารการรับสมัครภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณฤลดา  วรรณศิลป์ / คุณศิรวัฒน์ ทักขินัย
แผนกบริหารโครงการ   ฝ่ายบริหารโครงการและกลยุทธ์
 
โทรศัพท์ 02- 8868088 ต่อ 2308, 2403 โทรสาร 02-8835856
หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสาร Download

{gallery}form2content/p4/f14/gallery21/{/gallery}

Tags: Carbon Label