• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการ พัฒนามาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ด้วยระบบมาตรฐาน ISO9001:2008

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการ พัฒนามาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ด้วยระบบมาตรฐาน ISO9001:2008

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 2553-2557 (MDC-2011)
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้มีศักยภาพในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรง และความซับซ้อนสูงด้วยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ
 
 
ความเป็นมาของโครงการ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์จำเป็นต้องได้รับการยกระดับสู่เทคโนโลยีขั้นสูง โดยบุคลากรที่มีความสามารถในการทำแม่พิมพ์ที่มีความ
ซับซ้อนและแม่นยำสูงซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความต้องการแม่พิมพ์
แบบใหม่ของอุตสาหกรรมปลายน้ำ การพัฒนาต่อยอดและสร้างรากฐานที่เริ่มไว้ให้เข้มแข็งจะเป็นการนำไปสู่ความยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้
 
โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์(2553-2557) จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น แผนงานและกิจกรรมจึงมุ่งไปที่การยกระดับความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการวัดสมรรถนะช่างแม่พิมพ์ และการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพช่างแม่พิมพ์ อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการยอมรับและความยั่งยืน การเร่งรัดให้นำเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยในงานออกแบบ และสร้างแม่พิมพ์จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น รวมทั้งการทำวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรง และความซับซ้อนสูง
 
การพัฒนาโรงงานและผู้ประกอบการแม่พิมพ์ให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้การสร้างผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์ให้เข้มแข็งได้เป็นอย่างดีการจัดทำระบบสารสนเทศและการเตือนภัยในส่วนของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นกิจกรรม
ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
(2553-2557) มุ่งเน้นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (2547-2552) ที่สิ้นสุดลงด้วยการเจาะลึกในกลุ่ม
แม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน และแม่นยำสูงโดยการยกระดับช่างแม่พิมพ์ระดับสูง(T3ถึงT5) ให้มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น
ด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ และจะมุ่งไปที่แม่พิมพ์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงโดยใช้กลไกด้านการสร้างตลาด และการสร้าง
คลัสเตอร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการ ส่วนในการดำเนินงานโครงการยังคงเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น โครงการก่อนหน้าที่ประสบความสำเร็จด้วยดี ภายใต้แนวคิด
“มุ่งอุตสาหกรรมเป้าหมาย เจาะลึกเทคโนโลยี เติมส่วนขาด สร้างความยั่งยืน"
 
เป้าหมายของโครงการ
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้มีศักยภาพในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ มีความเที่ยงตรงและความซับซ้อนสูงด้วยคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศอันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ์ ด้วยการยกระดับความสามารถ
ของบุคลากรและเทคโนโลยีให้ก้าวทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทัดเทียมประเทศอุตสาหกรรม และรักษาไว้
ซึ่งความเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค เป้าหมายสุดท้ายของโครงการ คือการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
เพื่อมุ่งไปสู่ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนนั่นหมายความว่า อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก การที่จะเป็นเช่นนี้ได้จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์
เพื่อผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมบูรณาการ ในการกำหนดกระบวนการพัฒนารวมถึงการปรับตัว
ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
• เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถในด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์สูงขึ้น
และมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม
• เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยประยุกต์ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ และนักอุตสาหกรรม
ให้สามารถนำผลการวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้
• เพื่อให้เกิดการขยายการลงทุนทั้งในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
• เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศให้มากขึ้น
 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ ความเที่ยงตรงและความซับซ้อนสูง
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการขยาย และพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://thaimould.com/

Tags: ISO9001:2008, ระบบมาตรฐาน

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk