• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • การประกวด “การใช้เทคโนโลยีลดการเผาระดับชุมชน ปี 2”

การประกวด “การใช้เทคโนโลยีลดการเผาระดับชุมชน ปี 2”

 

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ

 จาก 20 สิงหาคม 2558 เป็น  30 กันยายน 2558

 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูเอกสารแนบ