• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : แป๋งก๋ายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์สู่ AEC

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : แป๋งก๋ายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์สู่ AEC

-- แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือก เป็นวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 15:00น. --

          ด้วย  สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : แป๋งกายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์สู่ AEC”  ระหว่าง  วันที่  ๒๖ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งสู่ตลาด AEC ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
          ในการนี้ สวทช.ภาคเหนือ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนของท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

 

***Update 2015-08-10

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายอุตสาหกรรมอาหาร
1. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
3. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
5. โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่
6. โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
7. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ.เชียงใหม่
8. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จ.ลำปาง.
9. โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน
10. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ

{gallery}food_science_camp_2557{/gallery}