สวทช.ภาคเหนือ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาเทคโนโลยี

job_Recruitment_rev3.jpg

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการกับภาคเอกชน

ทักษะความสามารถพิเศษ : 
1. มีความรู้ด้านหลักการธุรกิจ หลักการตลาด อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล Technology กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า นักวิจัย พันธมิตร เครือข่าย หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแล
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย Technology ตลาด การเงิน กฎหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสามารถในการคุ้มครอง Commercialization ร่วมลงทุน Spin off รับจ้างและร่วมวิจัย วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ แผนธุรกิจ การจัดสรรผลประโยชน์ เพื่อดูความเป็นไปได้ และเสนอความเห็น
3. ประสานงานในการให้ข้อมูลและบริการเบื้องต้น การขอความคุ้มครองแก่ลูกค้า นักวิจัย หน่วยงานที่ภายในที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแล
4. ประสานงานและจัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดเตรียมข้อมูล เอกสารสื่อการสอน
5. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน

 

สมัครได้ที่ https://www.nstda.or.th/recruit/hrms/pages/pub.jobdescription.php?code=0069&apply=59-2208&section=All