ITAP : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

2559-01-13_1319.png

รายละเอียดโปรแกรม iTAP

พันธกิจของ ITAP

          พัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น มีนวัตกรรมและการส่งออกเพิ่มขึ้น สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ มาก่อให้เกิดกระบวนการการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด

บริการ ITAP

1. บริการที่ปรึกษา เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและหาแนวทางในการพัฒนาโดย ที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. จัดฝึกอบรมเละสัมนาทางวิชาการ
3. เสาะหาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ
4. บริการจับคู่เจรจารธุรกิจและเทคโนโลยี

5. เชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่นที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรม

คุณสมบัติ SMEs ที่เข้าร่วม

1. เป็นนิติบุคคลที่มีคนไทยถือหุ้น 51 % ขึ้นไป
2. มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

3. สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สนับสนุนด้านการเงินแต่ช่วยสรรหาผู้เชี่ยวชาญบริหารโครงการได้

การสนับสนุนด้านการเงิน

1. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค 100%
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50 % ของงบประมาณโครงการแต่ไม่เกิน 400,000 บาท (1 บริษัท สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 2 โครงการ/ปี)

การสมัคร

สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.tmc.nstda.or.th/itap หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ ITAP โทรศัพท์ 053-226264