• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ (ภาคเหนือ)

หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ (ภาคเหนือ)

2558-11-26_1327_001.png

Key highlights

เจาะลึกอินโฟกราฟิกที่ดีเป็นอย่างไร
ออกแบบ สร้างสื่อในยุคเทคโนโลยี Digital Content ข้อมูลอันซับซ้อนในเวลาจำกัดได้อย่างไร
นำเสนอในแบบอินโฟกราฟิก ให้สวยงาม เข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์
เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจ อย่างสร้างสรรค์
บรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติเข้ม เน้น Pick Up พร้อมเทคนิค Trick & Tip เบื้องหลังการออกแบบการทำอินโฟกราฟิก

หลักการและเหตุผล

          ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว  และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ดังนั้นหากสามารถนำความรู้ต่างๆมาสื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกได้ช่วยให้บุคคลทั่วไปทำให้เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ “อินโฟกราฟฟิก ที่ดีเป็นอย่างไร”
ผู้เข้าอบรมมีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพ อินโฟกราฟิก
ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซักซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจเทคโนโลยียุคใหม่
ผู้ที่สนใจออกแบบ อินโฟกราฟิก นักออกแบบด้านกราฟิก
ผู้จัดทำ Content ที่ทำงานร่วมกับนักออกแบบด้านกราฟฟิกดีไซด์
ผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด

หมายเหตุ:
          ผู้เรียนต้องเตรียมโจทย์และข้อมูลที่จะทำ อินโฟกราฟิก มาเองเพื่อจะได้รับชิ้นงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อ อินโฟกราฟิก ในยุค Digital Content ให้เข้าใจและนำเสนอรูปภาพได้  
ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ หลักการออกแบบ  เทคนิค แนวคิด ขั้นตอน ในการทำภาพ อินโฟกราฟิกให้มีความดึงดูด น่าสนใจ
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสามารถนำความรู้ประยุกต์ ออกแบบงาน อินโฟกราฟิก ในรูปแบบที่น่าสนใจได้อย่างมืออาชีพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Infographic
บริษัท Infographic Thailand

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Infographic
บริษัท Infographic Thailand

รูปแบบการอบรม

          ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ 
          การฝึกปฏิบัติอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อสื่อสารให้ผ่านสื่อออนไลน์
โดยวิทยากรจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการผลิตชิ้นงาน แบบอินโฟกราฟิก

ระยะเวลาของหลักสูตร
          ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 2 วัน (ภาคเหนือ)
 

จำนวนผู้เข้าอบรม

          จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 ท่าน

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 12,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดอบรม

          สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณทินกร), 81897 (คุณพิมพิชชารัณย์)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/integratedhrd/info2016-2