• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สารคดีสั้น "พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย"
  • การใช้จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นเพื่อกำจัดกลิ่นจากฟาร์มหมู พื้นที่ขยายผล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี)

การใช้จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นเพื่อกำจัดกลิ่นจากฟาร์มหมู พื้นที่ขยายผล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี)