แนวทางลดการเผาในแนวเขตกันไฟ ศูนย์ไฟป่าดอยตุง จ.เชียงราย (เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี)