จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจวัดและจำแนกกลิ่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

banner.jpg

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรม

เรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจวัดและจำแนกกลิ่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร”

วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร SME 2

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่

 

>> ลงทะเบียนออนไลน์ <<

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการ พัฒนามาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ด้วยระบบมาตรฐาน ISO9001:2008

โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 2553-2557 (MDC-2011)
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้มีศักยภาพในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรง และความซับซ้อนสูงด้วยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การรับฟังการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจสำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ฯลฯ"

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:30 - 12:00น. ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่