สวทช.ภาคเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน และการทำข้าวพองไร้น้ำมันทอด ณ อบต.ศรีดอนไชย ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (4-5 พ.ค. 62)
วันที่ 19 เมษายน 2562  สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน เครือข่าย  Young Smart Farmer ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
สวทช./ สท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (17 ก.พ.62)
สวทช./สท. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ผญาดีศรีล้านนา ปี 2562 สาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นางทองเพียง ศรีสว่าง  ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (29 ม.ค.61)
สวทช./สท. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ผญาดีศรีล้านนา ปี 2562 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา ศิริ  ปกาเกอญอรางวัลวีรบุรุษรักษาป่า ณ ชุมชนปกาเกอญอ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (28 ม.ค.61)
24 ม.ค. 2562 ติดตามผล โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย
23 ม.ค. 2562 ติดตามผล โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน โดยไม่ใช้ถุงสุญญากาศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาวิทยากรมืออาชีพสำหรับการผลิตกาแฟอาราบิก้า (Training on the Trainer)”
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Smart farm และการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับการผลิตไหลสตรอเบอรี่

More Articles ...