สวทช./ สท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (17 ก.พ.62)
สวทช./สท. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ผญาดีศรีล้านนา ปี 2562 สาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นางทองเพียง ศรีสว่าง  ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (29 ม.ค.61)
สวทช./สท. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ผญาดีศรีล้านนา ปี 2562 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา ศิริ  ปกาเกอญอรางวัลวีรบุรุษรักษาป่า ณ ชุมชนปกาเกอญอ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (28 ม.ค.61)
24 ม.ค. 2562 ติดตามผล โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย
23 ม.ค. 2562 ติดตามผล โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน โดยไม่ใช้ถุงสุญญากาศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาวิทยากรมืออาชีพสำหรับการผลิตกาแฟอาราบิก้า (Training on the Trainer)”
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Smart farm และการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับการผลิตไหลสตรอเบอรี่
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดิน  ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  (26ธันวาคม2561)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อเป็นส่วนผสมในอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคนม  ณ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (21ธันวาคม2561)

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk