สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ด้าน วทน. โซนพื้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (28 ธ.ค. 61 - 8 ม.ค.62)
สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและนำองค์ความรู้สู่ชุมชนในงานข้าวหอมมะลิ 105  ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว (จำกัด) ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (15 –17 พ.ย.61)
สวทช./สท. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และองค์ความรู้สู่ชุมชน ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (8 16 ธ.ค.61)
สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการนำองค์ความรู้สู่ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลแม่หอพระ ในงานของดีที่แม่หอะพระ ครั้งที่ 4 ณ ลานเอนกประสงค์ ม.3 บ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (8-9 ธ.ค.61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน การทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง ณ บ้านห้วยเดื่อ ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (1-2 ธ.ค. 61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชลำไย ณ โรงแรมปริณดาการ์เด้น รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (27 พ.ย. 61)
การผลิตและพัฒนาแหล่งอาหารโปรตีน (สัตว์น้ำ) ของชุมชนสู่การสร้างงานอาชีพ บ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน การทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง (บ้านสบลี:ลำปาง)
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรกรที่ดีสำหรับพืชกาแฟโรบัสต้า ThaiGAP Green Coffee Beans Standardภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชกาแฟของเกษตรกรต้นน้ำเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน พื้นที่ อ.แม่จริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน (ปิยะฉัตร ,ณัฐรดา,จิรพร,พรรณทิพย์,นริสา)
(9ตุลาคม2561) สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือเพื่อขยายผลเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk