สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสุขภาพและเทคนิคใหม่ๆ ในการทำไอศกรีม" ณ พิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (15 ก.ย. 61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บรรจุภัณฑ์แอคทีฟดูดซับก๊าซเอทิลีนสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง” ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน (5 ก.ย. 61)
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museums Pool) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (14-15 สิงหาคม 2561)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานเสวนาวิชาการเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษรอินทรีย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (24-25 ส.ค.61)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการโคบาลบูรพา วันที่ 21 สิงหาคม 2561
สวทช.ภาคเหนือ จัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (16 - 18 ส.ค.61)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (16 ส.ค.61)
ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารตามวัย ถูกใจ ถูกปาก” (Optimising foods for satiety) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ (8-10 ส.ค. 61)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสุขภาพและเทคนิคใหม่ๆ ในการทำไอศกรีม ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ (18 ส.ค. 61)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “แตงกวา : จากเมล็ดพันธุ์สู่การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร” ณ บ้านนอกคอกนา จ.เชียงใหม่ (4 ส.ค. 61)

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk