ค่ายบูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รอบการนำเสนอผลงานโครงงาน จ.น่าน
วันที่ 3-5 สิงหาคม สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร จ.แพร่ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.แพร่ และ จ.น่าน เข้าร่วม 9 โรงเรียน
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมติดตามงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "มาตรฐาน ThaiGAP สำหรับพืชผัก" ณ บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก (20-21 ก.ค. 61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดนิทรรศการงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วย วทน. และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐและสร้างนักวิทยาศาสตร์ชุมชน ภายใต้ โครงการหมู่บ้านวิทย์แนวคิดศาสตร์พระราชา ณ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (24 ก.ค.61)
การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ณ เทศบาลตำบลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ค่ายบูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 3 จ.น่าน 17-18 กรกฎาคม 2561
การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน ณ ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงการีล่า จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (13 ก.ค.61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดการฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตกระเจี๊ยบเขียวคุณภาพ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (7-8 กรกฎาคม 2561)
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิ่นในเชิงการป้องกันและดูแลสุขภาพ

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk