อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรกรที่ดีสำหรับพืชกาแฟโรบัสต้า ThaiGAP Green Coffee Beans Standardภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชกาแฟของเกษตรกรต้นน้ำเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน พื้นที่ อ.แม่จริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน (ปิยะฉัตร ,ณัฐรดา,จิรพร,พรรณทิพย์,นริสา)
(9ตุลาคม2561) สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือเพื่อขยายผลเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
สวทช.ภาคเหนือ จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน งานหอการค้าแฟร์ 2018 Tcc Fair 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (28 ก.ย. - 7 ต.ค.61)
วันที่ 19 กันยายน 2561  สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารสัตว์หมักจากต้นข้าวโพดพร้อมฝักสับเพื่อเป็นอาหารโค ณ โรงเก็บพืชหมัก ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยวิทยากร ดร.มนตรี ปัญญาทอง และ  นายสุชาติ​ แซ่ห่าง โดยมีเป้าหมายในการผลิตต้นข้าวโพดหมักจำนวน 4 ตัน/วัน
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสุขภาพและเทคนิคใหม่ๆ ในการทำไอศกรีม" ณ พิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (15 ก.ย. 61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บรรจุภัณฑ์แอคทีฟดูดซับก๊าซเอทิลีนสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง” ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน (5 ก.ย. 61)
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museums Pool) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (14-15 สิงหาคม 2561)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานเสวนาวิชาการเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษรอินทรีย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (24-25 ส.ค.61)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการโคบาลบูรพา วันที่ 21 สิงหาคม 2561
สวทช.ภาคเหนือ จัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (16 - 18 ส.ค.61)

More Articles ...