สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (6 - 8 มิ.ย.61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การจัดการผลผลิตมะม่วง การรักษาคุณภาพและยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวผลสด" ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (25 พ.ค. 61)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
สวทช.ภาคเหนือ จัดแสดงบูทนิทรรศการงานสัมมนา นโยบายใหม่บีโอไอ ที่ควรรู้ พร้อมการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม จัดโดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (24 พ.ค.61)
จัดแสดงบูทนิทรรศการงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2018
สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับโคเนื้อ โดยมีรศ.ดร.โชค โสรั
สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานครและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับโคเนื้อ โดยมีรศ.ดร.โชค โสรัจก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP (Train the Trainer)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum) ณ วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk