สวทช.ภาคเหนือ จัดแสดงบูทนิทรรศการงานสัมมนา นโยบายใหม่บีโอไอ ที่ควรรู้ พร้อมการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม จัดโดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (24 พ.ค.61)
จัดแสดงบูทนิทรรศการงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2018
สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับโคเนื้อ โดยมีรศ.ดร.โชค โสรั
สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานครและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับโคเนื้อ โดยมีรศ.ดร.โชค โสรัจก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP (Train the Trainer)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum) ณ วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
วันที่ 26 เมษายน 2561 สวทช.ภาคเหนือ จัดฝึกอบรม เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ : โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
การอบรมเรื่องการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านพะนอคี จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สท. และ สวทช.ภาคเหนือ ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทย์ ยกระดับภูมิภาค จัดโดย วว. ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน (20 - 21 เม.ย.61)

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk