สวทช.ภาคเหนือ จัดการฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตกระเจี๊ยบเขียวคุณภาพ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (7-8 กรกฎาคม 2561)
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิ่นในเชิงการป้องกันและดูแลสุขภาพ
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานโครงการวันของดีตำบลขี้เหล็กและวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Filed Day) และบริการการเกษตร ณ บริเวณ วัดศรีรุ่งเรือง บ้านสันคะยอม ม.2 ต.ขึ้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (20 มิ.ย.61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดแสดงนิทรรศการงาน LANNA EXPO 2018 ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (22 มิ.ย. - 1 ก.ค.61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP : ผลิตภัณฑ์ผัก" ณ บ้านอุ้มเปี้ยม ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก (20 มิ.ย.61)
ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๓ อาาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา เชียงราย และทีมสะเต็
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และชุมชน Train the Trainer จ.เชียงราย
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สวทช.ภาคเหนือ ศวภ.4 และวิทยาลัยชุมชนตราด การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด" ณ บ้านเนินดินแดง ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด
สวทช.ภาคเหนือ จัดนิทรรศการประชาสัมพ้นธ์หน่วยงาน งานประชุมเชิงปฏิบัติการเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพครู อสวท. ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 จัดโดย ศวภ.1 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จัง
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (6 - 8 มิ.ย.61)

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk