การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน ณ ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงการีล่า จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (13 ก.ค.61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดการฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตกระเจี๊ยบเขียวคุณภาพ” ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (7-8 กรกฎาคม 2561)
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิ่นในเชิงการป้องกันและดูแลสุขภาพ
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานโครงการวันของดีตำบลขี้เหล็กและวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Filed Day) และบริการการเกษตร ณ บริเวณ วัดศรีรุ่งเรือง บ้านสันคะยอม ม.2 ต.ขึ้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (20 มิ.ย.61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดแสดงนิทรรศการงาน LANNA EXPO 2018 ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (22 มิ.ย. - 1 ก.ค.61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP : ผลิตภัณฑ์ผัก" ณ บ้านอุ้มเปี้ยม ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก (20 มิ.ย.61)
ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๓ อาาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา เชียงราย และทีมสะเต็
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และชุมชน Train the Trainer จ.เชียงราย
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สวทช.ภาคเหนือ ศวภ.4 และวิทยาลัยชุมชนตราด การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด" ณ บ้านเนินดินแดง ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด

More Articles ...