สวทช.ภาคเหนือ จัดนิทรรศการประชาสัมพ้นธ์หน่วยงาน งานประชุมเชิงปฏิบัติการเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพครู อสวท. ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 จัดโดย ศวภ.1 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จัง
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (6 - 8 มิ.ย.61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การจัดการผลผลิตมะม่วง การรักษาคุณภาพและยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวผลสด" ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (25 พ.ค. 61)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
สวทช.ภาคเหนือ จัดแสดงบูทนิทรรศการงานสัมมนา นโยบายใหม่บีโอไอ ที่ควรรู้ พร้อมการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม จัดโดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (24 พ.ค.61)
จัดแสดงบูทนิทรรศการงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2018
สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับโคเนื้อ โดยมีรศ.ดร.โชค โสรั
สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานครและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับโคเนื้อ โดยมีรศ.ดร.โชค โสรัจก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP (Train the Trainer)

More Articles ...