การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum) ณ วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
วันที่ 26 เมษายน 2561 สวทช.ภาคเหนือ จัดฝึกอบรม เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ : โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
การอบรมเรื่องการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านพะนอคี จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สท. และ สวทช.ภาคเหนือ ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทย์ ยกระดับภูมิภาค จัดโดย วว. ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน (20 - 21 เม.ย.61)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
การอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือน
สวทช.ภาคเหนือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์ตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่  24 มีนาคม 2561    โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดการเผา ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรือน​โคเนื้อ​  CMU BEEF​ สถานีวิจัยและฝึกอบ
การอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือน
การอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือน

More Articles ...


Notice: Undefined variable: app in /var/www/html/website/templates/yoo_avenue/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property 'scope' of non-object in /var/www/html/website/templates/yoo_avenue/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12
สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk