การอบรม "การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ" ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดลำปาง (4 เมษายน 2561)
การอบรมการจัดการโรค แมลงและการจัดการแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยว ให้กับเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกาแฟ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
การอบรม การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่เหาะ
การฝึกอบรม เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ ณ อบต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง / ณัฐชลธร
การอบรมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร ณ อบต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง / ณัฐชลธร
วันที่ 24 มีนาคม 2561 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี และ ศวภ.4 จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการแปลงเพื่อผลิตลำไยคุณภาพด้วยวิธีการตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.โป่งน้ำร้
การประชุมกลุ่มย่อย หารือประเด็นโจทย์วิจัยเรื่องห้อม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด ต.แม่หอพระ
วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการแปลงเพื่อการผลิตสับปะรดปลอดภัย การยืดอายุและการเพิ่มมูลค่าสับปะรดผลสดเพื่อการบริโภค ณ ศพก.เมืองลำปาง บ้านวังเลียบ ต.บุนนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง"

More Articles ...