สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำน่านตอนบน ณ สวนแสงประทีป จ.น่าน (22 ก.ย. 55)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับเทศบาลตำบลขี้เหล็ก จัดกิจกรรม : การผลิตและการใช้เชื้อรากำจัดแมลงให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว-พืชผัก ณ ศูนย์ข้าวชุมชนขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (5 ก.ย.55)

รก.ผอ.สวทช.ภาคเหนือ และคณะทำงาน เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือฯ กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์) ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (28 สิงหาคม 2555)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการ งาน "ของดีเมืองลำปาง" ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จ.ลำปาง

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมสนทนาประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ “ฉบับชาวบ้าน” งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น และงาน 10 ปี โครงการไอแทบ สวทช.ภาคเหนือ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (10 ก.ค.55)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมหารือการเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมคูหานิทรรศการ City of Charms ของจังหวัดเชียงใหม่ในงาน China-ASEAN Expo2011 ภายใต้ theme งาน Science and Technology Cooperation

สวทช. ภาคเหนือ จัดฝึกอบรม"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการทำโครงงานเชิงบูรณาการ" ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช วันที่ 1 มิ.ย. 55

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ " 41 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ (14 พ.ค.55)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดสัมมนา เรื่อง From zoonosis to the Chiang Mai Model towards Rabies Free Zone 26 เม.ย.2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ :การกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดิน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk