การอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือน ณ อบต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (การขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม) วันที่ 17-18 กันยายน 2560
14-15 กันยายน 2560 สวทช.ภาคเหนือ จัดการอบรมเทคโนโลยีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ อ.แม่สอด จ.ตาก
การใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียในฟาร์มสุกร
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือน ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือน แก่เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
การอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือน ต.วังเงิน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
การฝึกอบรม : การกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ณ หมู่บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (1 ก.ย. 60)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานสะเต็มจากค่าย "บูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่น"

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk