การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดกำจัดก๊าซH2Sจากก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน เทศบาลนครอุดรธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดกำจัดก๊าซH2Sจากก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนบ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรม การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับการผลิตไหลสตรอเบอรี่ ณ บ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ร่วมจัดบูทนิทรรศการงาน ENTANEER FAIR 2018 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมจัดบูทนิทรรการงานประชุมการพัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ : Innovative Driven for Graduated Students ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมจัดบูทนิทรรการงานประชุมการพัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ : Innovative Driven for Graduated Students ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า จัดอบรมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร บ้านโปง ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า จัดอบรมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร บ้านโปง ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตาก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร บ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดบูทนิทรรศการงานวันนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 : เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการและชุมชน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (14 ก.พ.61)

More Articles ...