สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 : ละอ่อนล้านนา อาสาทำดี ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ (13 ม.ค.61)
TT การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย
สวทช.ภาคเหนือร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลางจัดฝึกบรมอบรมกระบวนการจัดการแปลงผลิตยาสูบด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 สวทช.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมหารือและลงสำรวจพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EECi)ณ จ.ระยอง และ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.จันทบุรี
Thailand tech show 2017
สวทช.ภาคเหนือ จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารโค ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนเวียงหนองล่อง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน (15 กันยายน 2560)
สวทช.ภาคเหนือ จัดงานสัมมนา เรื่อง การออกแบบกายอุปกรณ์สำหรับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (20 กันยายน 2560)
การอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสำหรับใช้ในครัวเรือน ณ อบต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (การขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม) วันที่ 17-18 กันยายน 2560
14-15 กันยายน 2560 สวทช.ภาคเหนือ จัดการอบรมเทคโนโลยีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ อ.แม่สอด จ.ตาก

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk